Skip to main content

Asukastoimikunta

Asukkaiden kokous voi valita asukastoimikunnan. Sen tehtäviin kuuluu asumisviihtyvyyden, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden edistäminen vuokranmääritysyksikön talossa tai taloissa. Asukkaiden kokous päättää asukastoimikunnan toimikauden pituudesta, jäsenten lukumäärästä ja valintatavasta.

Jos yhdestä vuokranmääritysyksiköstä ei ole tarpeeksi osallistujia oman asukastoimikunnan perustamista varten ja asukkaiden kokous on pidetty yhdessä toisen vuokranmääritysyksikön kokouksen kanssa, on mahdollista valita eri vuokranmääritysyksiköille yhteinen asukastoimikunta.

Asukkaiden kokous voi myös päättää, että toistaiseksi tai seuraavaksi toimikaudeksi ei aseteta asukastoimikuntaa. Tällaisessa tilanteessa asukastoimikunnan oikeudet ovat asukkaiden kokouksella tai edustajalla, jonka asukkaiden kokous on valinnut asukastoimikunnan sijaan.

Muita vapaamuotoisempia järjestely- tai toimikuntia voi perustaa vapaaehtoiselta pohjalta.

Asukastoimikunnan oikeudet

Asukastoimikunnalla on vuokranmääritysyksikköön kuuluvia taloja koskevissa asioissa monenlaisia oikeuksia. Jos asukastoimikunnan tehtäviä hoitaa joku muu taho, kuten asukkaiden kokous tai edustaja, on tällä taholla samat oikeudet.

Oikeus osallistua, tehdä esityksiä ja tarkkailla

Asukastoimikunnalla on oikeus

  • osallistua vuokratalon talousarvioesityksen ja vuokranmääritysesityksen valmisteluun

  • tehdä esityksiä vuosittain talousarvioon sisällytettävistä korjaustoimista, pitkän ajan korjaussuunnitelmasta ja tiedossa olevista korjauksista

  • tehdä esityksiä huoltosopimuksen sisällöstä, hoitojärjestelemästä sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämisestä

  • tarkkailla asukkaiden ja muiden huoneistojen haltijoiden yhteiseen lukuun hoito-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamista yhteisissä tiloissa.

Talousarvioesityksessä ja vuokranmääritysesityksissä asukkaita kiinnostavat etenkin hoitovuokran toteutuneet menot ja hoitojäämä, koska osa näistä kuluista on sellaisia, joihin asukkaat voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Korjaustoimista asukkailta voidaan saada ajantasaisinta tietoa. Tietoa voidaan hyödyntää korjauksien valmistelussa, toteutuksessa ja valvonnassa. Jos vuokranmääritysyksikössä suunnitellaan peruskorjaushanketta, asukkaiden tulisi voida osallistua sopivalla tavalla hankkeen suunnitteluun ja seurata sen etenemistä.

Huoltosopimuksen sisältö ja huollon tehtävät tulee avata asiakkaille, mutta liikesalaisuuden piiriin kuuluvia asioita ei tarvitse avata.

Asukastoimikunta voi tehdä esityksiä vuokranmääritysyksikköä koskevissa asioissa yhteistyöelimelle tai vuokrataloyhteisölle. Yhteistyöelimen tai vuokrataloyhteisön tulee vastata esityksiin kohtuullisessa ajassa ja ilmoittaa asioiden edistymisestä.

Oikeus päättää

Asukastoimikunta voi päättää

  • järjestyssääntöjen sisällöstä lainsäädännön ja yhdenvertaisuusvaatimusten rajoissa

  • yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen jakamisperiaatteista vuokrataloyhteisön olemassa olevissa puitteissa

  • yhteisten asukastilojen käytöstä silloin kun yhteinen tila on pelkästään kyseessä olevan vuokranmääritysyksikön käytössä ja osallistua päätöksentekoon, jos yhteinen tila on korttelikohtainen

  • toimikunnan päätettäväksi siirretystä asiasta tai toimeenpanna sen tehtäväksi annettu asia edellyttäen, että asukastoimikunta on valmis ottamaan sen vastaan.

Asukastoimikunnan määräraha

Yhteishallintolaissa ei säädetä asukastoimikunnan määrärahoista. Vuokrataloyhteisö voi päättää, että jokaiselle asukastoimikunnalle varataan oma määräraha, jota voidaan käyttää esimerkiksi toiminnan järjestämiseen tai hankintoihin. Vuokrataloyhteisön on syytä luoda määrärahan käytölle ohjeet, joissa kerrotaan esimerkiksi mihin rahaa voidaan käyttää, miten käytöstä päätetään ja miten kuitit arkistoidaan. Lisäksi vuokrataloyhteisön tulee huolehtia, että kaikilla asukastoimikunnilla on samanlaiset toimintaedellytykset.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.