Skip to main content

Asukkaiden edustus hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa asukasjäsenenä vuokrataloyhteisön hallituksessa tai vastaavassa toimielimessä. Asukasjäsen on täysivaltainen hallituksen jäsen, jolla on samat oikeudet ja vastuut kuin muillakin hallituksen jäsenillä. Hallituksen jäsenenä toimiessaan asukasjäsen on muiden hallituksen jäsenten tavoin vastuussa yhtiölle, vaikka hän edustaakin hallituksessa asukkaita.

Asukkaiden kokouksella on oikeus nimetä ehdokkaita asuntoja omistavien yhtiöiden ja yhteisöjen hallituksiin tai toimielimiin. Se, mihin ehdokkaan voi nimetä, riippuu yhtiön tai yhteisön tarkoituksesta ja hallituksen ja toimielinten työnjaosta.

Ehdokkaita voi nimetä yhtiön hallitukseen, jos kyse on sellaisesta asunto-osakeyhtiöstä, kiinteistöosakeyhtiöstä tai muusta vuokrataloyhteisöstä, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita vuokrataloja. Muun vuokrataloyhteisön kohdalla kyseeseen voi tulla myös jokin toimielin: joko hallitusta vastaava toimielin tai sellainen toimielin, joka vastaa pääosin vuokratalon hoitoon ja kunnossapitoon tai talousarvion valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvistä asioista.

Ehdokkaat nimetään toimielimeen myös siinä tapauksessa, että vuokrataloyhteisön pääasiallinen tehtävä on jokin muu kuin vuokratalojen omistaminen ja hallinta. Ehdokkaat nimetään tällaisessa tapauksessa siihen toimielimeen, joka vastaa erityisesti vuokratalon hoitoon ja kunnossapitoon tai talousarvion valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvistä asioista.

Jos lain mukaista toimielintä ei ole, on henkilön, jonka tehtäviin vuokratalon hoitoa, kunnossapitoa tai talousarvion valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat asiat kuuluvat, hoidettava nämä asiat yhteistyössä yhteishallinnon toimielinten kanssa.

Hallitusjäsenyys on yksi asukkaiden tärkeimpiä vaikuttamiskeinoja. Vuokrataloyhteisö vastaa asukasjäsenten perehdyttämisestä hallituksen jäsenenä toimimiseen.

Asukasjäsenten valintaprosessi ja lukumäärä

Asukkaiden kokous nimeää ehdokkaat. Etenkin suurissa yhteisöissä asukkaiden kokousten nimeämiä ehdokkaita voi olla paljon. Yhteistyöelin voi valita, keitä näistä esitetään vuokrataloyhteisölle lopullisina ehdokkaina. Valinta voidaan tehdä myös vaaleilla. Yhteisölle esitettäviä ehdokkaita on kuitenkin oltava riittävästi ja aina enemmän kuin hallituksessa on asukasjäsenten paikkoja.

Vuokrataloyhteisö valitsee ehdokkaista yhteisön hallitukseen tai sitä vastaavaan toimielimeen vähintään yhden jäsenen, jos jäseniä valitaan enintään neljä, ja vähintään kaksi jäsentä, jos jäseniä valitaan viisi tai enemmän.

Vuokrataloyhteisö asuntojen omistajana tekee lopullisen valinnan siitä, kenestä tai keistä tulee asukasjäsen.

Asukasjäsenen valintaprosessin tulisi olla mahdollisimman avoin ja selkeä. Vuokrataloyhteisön olisi hyvä määritellä, millä perusteilla asukasjäsen valitaan, ja ilmoittaa nuo perusteet myös asukkaille. Asukasjäsenen valintaprosessin kuvaus voisi olla saatavilla esimerkiksi yhteisön verkkosivuilla.

Varajäsenet

Jos hallituksen jäsenille valitaan varajäsenet, toimitaan näin myös asukasjäsenten kohdalla. Varajäsenet voidaan valita samalla kuin varsinainen asukasjäsen, jotta vältytään siltä, että poismuuton tai muun muutoksen tapahtuessa pitäisi kutsua koolle ylimääräinen kokous. Varajäsenten valinta tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaisten asukasjäsenten valinta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.