Skip to main content

Asukkaiden ja vuokrataloyhteisön välinen yhteistyöelin

Asukastoimikunnat voivat päättää asukkaiden ja vuokrataloyhteisön välisen yhteistyöelimen asettamisesta.  Sen asettamistapa on vapaa. Yhteistyöelintä ei ole pakko perustaa.

Asukkaiden ja vuokrataloyhteisön välinen yhteistyöelin käsittelee vuokrataloyhteisön koko asuntokantaa koskevia yhteishallintoasioita. Käsiteltävät asiat voivat liittyä esimerkiksi asumiseen, asuntojen ylläpitoon tai korjauksiin.

Yhteistyöelimen tarkoitus

Yhteistyöelimen tehtävänä on edustaa vuokrataloyhteisön kaikkia asukkaita suhteessa vuokrataloyhteisöön. Tarkoituksena on koota yhteen asukkaiden kokousten ja asukastoimikuntien näkemyksiä.

Yhteistyöelimen tarkoitus on olla aidosti neuvotteleva elin, joka toimii vuokrataloyhteisön johdon keskustelukumppanina. Yhteistyöelin tuo esiin asukkaiden mielipiteitä, ja vuokrataloyhteisön tulee toiminnassaan ottaa huomioon yhteistyöelimen kanta. Varsinainen päätösvalta ja vastuu päätöksistä on kuitenkin vuokrataloyhteisöllä. Yhteistyöelimessä on tarkoitus löytää yhteinen linja, jossa molemmat osapuolet tulevat huomioiduksi.

Yhteistyöelimen valinta ja äänivalta

Yhteistyöelimen jäsenten valintatapa on vapaa, ja se voidaan sopeuttaa kyseiseen yhteisöön. Jäsenten olisi hyvä edustaa tasapuolisesti eri alueiden ja kiinteistötyyppien taloja sekä eri-ikäisiä taloja. Yhteistyöelimen jäsenmäärä voidaan sopeuttaa yhteisön kokoon. Jäsenmäärän tulee olla riittävä, mutta ei kuitenkaan liian suuri, jotta yhteistyöelin pystyy toimimaan. Jotta kyseessä olisi aidosti yhteistyöelin, tulisi omistajan olla mukana toiminnassa.

Yhteistyöelimessä yhden vuokranmääritysyksikön asukkaita voi edustaa esimerkiksi joku seuraavista:

 • asukastoimikunnan puheenjohtaja

 • asukastoimikunnan sijasta valittu edustaja

 • edustaja, joka on valittu vaaleilla tai muulla asukkaiden päättämällä tavalla.

Äänivaltaa yhteistyöelimessä käyttävät yhteistyöelimen jäseninä olevat asukkaat.

Yhteistyöelimen oikeudet

Yhteistyöelimellä on oikeus osallistua

 • yhteisten autopaikkojen, saunojen, pesutupien ja vastaavien tilojen vuokrausperiaatteiden laatimiseen ja laajemmin kuin korttelikohtaisessa käytössä olevien asukastilojen käytöstä päättämiseen

 • vuokrataloyhteisön talousarvioesityksen, käyttövastikkeiden määritysesityksen, tasaus- ja jyvitysperusteiden sekä korjaustoimien valmisteluun

 • pitkän ajan korjaus- ja rahoitussuunnitelmien valmisteluun

 • hoitojärjestelmän sekä isännöinnin ja huoltotehtävien järjestämiseen

 • vuokratalojen ja muiden rakennusten sekä kiinteistöjen ylläpidosta ja hoidosta solmittavien sopimusten valmisteluun

 • sellaisten perusparannusten ja uudistusten valmisteluun, joilla kiinteistöt ja rakennukset saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia

 • asumiseen liittyvien palvelujen hankinnan valmisteluun

 • vuokratalojen luovutusta, purkamista tai käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamista koskevien toimien valmisteluun ja neuvotteluihin vuokrataloyhteisön päätöksenteon jälkeen.

Hankinnat ovat keskeinen vuokraan ja asumiseen vaikuttava tekijä. Vuokrataloyhteisön tulee tiedottaa yhteistyöelimelle tulevista vuokrataloihin ja asumiseen liittyvien hankintojen kilpailutuksista. Tietoja voidaan antaa kilpailutusten suunnittelusta ja prosessin etenemisestä, mutta itse kilpailutuksesta ei yleensä voida antaa tietoja liikesalaisuuden suojaamiseksi. Yhteistyöelimelle tulee varata mahdollisuus esittää hankintojen kilpailutuksiin omat huomionsa.

Yhteistyöelin voi tehdä esityksiä, neuvotella ja antaa lausuntoja vuokrataloyhteisössä asumiseen liittyvistä asioista. Yhteistyöelin voi tehdä esityksiä vuokrataloyhteisölle, jonka tulee vastasta esityksiin kohtuullisessa ajassa ja ilmoittaa asioiden edistymisestä.

Vuokrataloyhteisön on annettava vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa tarkoitettu jälkilaskelma yhteistyöelimelle. Jälkilaskelmalla tarkoitetaan yhteisötasolla tehtyä laskelmaa.

Yhteistyöelimen oikeuksien siirto ja yhteistyöelimen asettamatta jättäminen

Yhteistyöelin voi siirtää oikeuksiaan valitsemalleen toimikunnalle. Vuokrataloyhteisöjen koko, toimintatavat ja hallintorakenteet vaihtelevat, ja työnjaon asukastoimikuntien ja yhteistyöelimen välillä tulisi olla joustava, jotta asioita voitaisiin käsitellä sillä yhteishallinnon tasolla, mihin ne parhaiten kuuluvat.

Yhteistyöelin voi päättää, että seuraavaksi toimikaudeksi ei aseteta yhteistyöelintä. Jos yhteistyöelintä ei ole, päätöksen voivat tehdä asukastoimikunnat. Tällöin asukkaat eivät lähtökohtaisesti käytä laissa yhteistyöelimelle määrättyjä oikeuksia. Jos jokin yhteistyöelimelle kuuluva oikeus on päätetty siirtää valitulle asukastoimikunnalle, voi kyseinen asukastoimikunta kuitenkin käyttää tuota oikeutta, vaikka yhteistyöelintä ei olisi asetettu seuraavaksi toimikaudeksi.

Yhteistyöelimen matkakustannukset ja muut korvaukset

Vuokrataloyhteisö korvaa asukkaiden kohtuulliset matkakustannukset, jotka aiheutuvat yhteistyöelimen kokoukseen osallistumisesta. Myös pieniä palkkioita voidaan maksaa, jos työmäärä on suuri.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.