Skip to main content

Asukkaiden valitsema valvoja

Asukkailla on oikeus valita valvoja seuraamaan ja tarkastamaan vuokranmääritysyksikön tai yhteisön talouden ja hallinnon hoitoa. Vuokranmääritysyksikkökohtaisen valvojan valitsee asukkaiden kokous. Yhteisökohtaisen valvojan valitsee yhteistyöelin. Jos yhteistyöelintä ei ole, valinnan tekevät asukastoimikuntien puheenjohtajat.

Vuokrataloyhteisö voi päättää, että asukkaiden kokous, asukastoimikunta tai yhteistyöelin saa osallistua tilintarkastajan valintaan tai että tilintarkastaja valitaan asukkaiden ehdottamista henkilöistä. Jos asukkaat ovat olleet mukana vuokrataloyhteisön tilintarkastajan valitsemisessa eikä erillistä valvojaa ole valittu, hoitaa kyseinen tilintarkastaja myös valvojan tehtävät.

Valvojan toimikausi on sama kuin vuokrataloyhteisön tilintarkastajan toimikausi. Valvonnasta aiheutuneista kustannuksista vastaa vuokrataloyhteisö.

Valvojan pätevyys

Valvojalta edellytetään sellaista taloudellisten ja oikeudellisten perusasioiden tuntemusta, että hän kykenee riittävän luotettavalla tavalla hoitamaan valvojan tehtävää. Pätevyys arvioidaan tapauskohtaisesti.

Valvojalta ei kuitenkaan edellytetä vastaavaa taloudellisten ja oikeudellisten asioiden, laskentatoimen ja tilintarkastuksen tuntemusta kuin lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavalta HT-, KHT tai JHT-tilintarkastajalta. Jos valvojaksi valittavalla henkilöllä on erityinen ammatillinen osaaminen tarkastustoimintaan, yleisistä periaatteista voi seurata, että häneltä edellytetään korkeampaa osaamista tarkastustehtävän suorittamisessa kuin henkilöltä, jolla tällaista osaamista ei ole.

Mitä asioita valvoja valvoo?

Valvoja voi keskittyä erityisesti asukkaita kiinnostavien asioiden, kuten vuokranmäärityksen tai omakustannusperiaatteen toteutumisen, tarkastamiseen. Valvojan valinnut taho osoittaa valvottavan asian. Näin vältetään päällekkäisyys vuokrataloyhteisön lakisääteisen tilintarkastuksen kanssa ja päällekkäiset kustannukset.

Valvojan oikeudet ja velvollisuudet

Valvojalla on sama oikeus saada tietoja valvomansa vuokrataloyhteisön tai vuokranmääritysyksikön taloudesta ja hallinnosta kuin vuokrataloyhteisön tilintarkastajalla.

Tilintarkastajalla on oikeus saada tietyt tiedot, ja hänellä on oikeus olla läsnä niissä yhtiön toimielimien kokouksissa, joissa käsitellään hänen tehtäviinsä kuuluvia asioita. Yhteisön tilintarkastaja tarkastaa hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa yhteisön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä yhtiön hallinnon.

Valvojalla on sama salassapitovelvollisuus ja vahingonkorvausvastuu kuin yhteisön tilintarkastajalla.

Yhteisöltä ei edellytetä tietojen toimittamista sähköisesti valvojalle, vaan valvojan tarvitsemat tiedot voivat olla saatavilla vuokrataloyhteisön toimistolla.

Kertomus valvojan tekemistä havainnoista

Valvojan tulee antaa kertomus tehtävänsä suorittamisesta valitsijalleen. Kertomus annetaan tiedoksi myös vuokrataloyhteisölle.

Kertomuksessa valvoja voi esittää huomioita sellaisista seikoista, jotka valvojan mielestä eivät ole kunnossa vuokranmääritysyksikön tai vuokrataloyhteisön hallinnossa tai taloudenpidossa. Kertomuksessa voidaan myös kertoa sellaisista asioista, jotka ovat hyvin hoidettuja. Jos valvoja on aikaisemmin tehnyt havainnon tai huomion, voidaan kertomuksessa mainita, onko havainnon kohteena olevaan asiaan tullut muutosta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.