Skip to main content

Päätöksenteko yhteishallinnossa

Yhteishallinnon toimielin päättää asioista äänestämällä. Yhteishallinnon toimielimen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö annetuista äänistä on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee vaalissa arpa ja muussa asiassa se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Toimielin voi myös päättää, että määrättyä asiaa koskeva päätös tehdään jollakin seuraavista tavoista:

  • yksimielisesti

  • määräenemmistöllä

  • siten, että kaikki äänioikeutetut kannattavat sitä

  • jotakin muuta vaalitapaa noudattaen.

Yhteishallinnon päätöksenteossa voidaan hyödyntää sähköisiä menetelmiä, kuten sovelluksia, vuokrataloyhteisön verkkosivuja tai sosiaalista mediaa, joiden avulla voidaan kuulla laajempaa joukkoa.

Toimielimen tai jäsenen erottaminen

Yhteishallinnon toimielin tai sen jäsen voidaan erottaa kesken toimikauden. Päätöksen voi tehdä se taho, joka valitsi kyseisen toimielimen. Ehtona on, että erottamispäätöstä on kannattanut vähintään puolet kokouksessa läsnä olevista tai edustetuista äänioikeutetuista.

Päätökset kirjataan pöytäkirjaan

Yhteishallinnon toimielimen päätöksentekoon sovelletaan muutoin yhdistyslain (503/1989) 5. luvun säännöksiä. Yhdistyslain 5. luvussa säädetään esimerkiksi pöytäkirjan laatimisesta (31 §). Kokouksen puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että kokouksessa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Kaikilla asukkailla, joilla on osallistumisoikeus kokoukseen, on oikeus saada pyynnöstä pöytäkirja nähtäväkseen. Pöytäkirja voidaan toimittaa saataville myös sähköisesti.

Lait (Finlex)

Yhdistyslaki (503/1989) 5. luku

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.