Skip to main content

Tiedonsaantioikeus ja tiedottamisvelvollisuus

Tiedonsaantioikeus

Asukkaiden kokouksella ja asukastoimikunnalla on oikeus saada vuokrataloyhteisöltä tai tämän edustajalta sellaiset tiedot vuokranmääritysyksiköstä, joita ne tarvitsevat oikeuksien käyttämiseen.

Yhteistyöelimellä on vastaava oikeus saada vuokrataloyhteisöltä vuokrataloyhteisöä koskevat tiedot, joita se tarvitsee oikeuksiensa käyttämiseen.

Jos asukkaiden kokous, asukastoimikunta tai yhteistyöelin pyytää erityisestä syystä tiedot tilintarkastajan oikeiksi varmentamina, ne on annettava sellaisina. Jos tiedot on pyydetty tilintarkastajan varmentamina, mutta tietojen oikeellisuutta ei voida varmentaa, tilintarkastajan täytyy todeta tämä.

Kestävän asumisen teemoja voidaan käsitellä esimerkiksi asukastoimikunnan tai yhteistyöelimen toiminnan yhteydessä. Asukkailla on oikeus

  • saada tietoa vuokra-asuntojen ja -talojen energiankäytöstä ja energiansäästöstä

  • saada tietoa vähähiilisyyden ja ympäristöystävällisyyden tavoitteista

  • tehdä esityksiä esimerkiksi vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen tähtäävistä toimenpiteistä ja parannuksista

Kestävän asumisen teemoja voidaan käsitellä esimerkiksi asukastoimikunnan tai yhteistyöelimen toiminnan yhteydessä.

Tiedottamisvelvollisuus

Asioista, joilla voi olla merkitystä yhteishallintolaissa määriteltyjen oikeuksien käyttämiseen, pitää tiedottaa asukkaille ja asukkaiden toimielimille.

Lähtökohtana voidaan pitää, että asukkaille ja huoneistojen haltijoille tiedotetaan vuokranmääritysyksikköä koskevista asioista ja yhteistyöelimelle vuokrataloyhteisöä koskevista asioista. Erityisesti korjauksiin liittyvät ajankohtaiset tiedot ovat asukkaille tärkeitä ja ne kuuluvat tiedottamisvelvollisuuden piiriin.

Tiedottamisen tavan voi valita tiedotettavan asian luonteen mukaan. Vuokrataloyhteisön tulee esittää tiedot mahdollisimman selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa ja asiasta riippuen mahdollisesti myös visuaalisesti esitettynä. Asukkaille on myös avattava tietojen merkitys päätöksenteolle.

Tiedottamisessa tulisi ottaa huomioon tarve viestiä eri kielillä sekä kielilaki. Liikesalaisuudet tai muut sellaiset asiat, joita rajoittaa tietosuoja tai yksityiselämän suoja, eivät kuulu tiedottamisvelvollisuuden piiriin.

Säännöllinen tiedottaminen lisää asukkaiden ja vuokrataloyhteisön välistä luottamusta ja edesauttaa toimivaa yhteishallintoa.

Lait (Finlex)

Kielilaki (423/2003)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.