Skip to main content

Yhteishallintolain ohjaus ja valvonta

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) ohjaa ja valvoo yhteishallinnon toteuttamista. Sekä vuokrataloyhteisöt että asukkaat voivat kysyä Arasta neuvoa ja ohjeistusta yhteishallinnon toteuttamiseen.

Mahdollisia epäkohtia pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti ohjauksella ja neuvonnalla. Jos ohjauksella ei päästä säännösten mukaiseen yhteishallintoon, on mahdollista ottaa käyttöön yhteishallintolain mukaisia seuraamusmenettelyjä.

Jos vuokrataloyhteisö laiminlyö sille yhteishallintolaissa säädetyt velvollisuudet tai menettelee muuten yhteishallintolain vastaisesti, Ara voi asettaa määräajan, jonka kuluessa velvollisuus on suoritettava tai menettely oikaistava. Ara voi asettaa tehtävän suorittamisen tai menettelyn oikaisemisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).

Jos kyse on yhteishallintolaissa tarkoitetun kokouksen koolle kutsumisen laiminlyömisestä, Ara voi myös oikeuttaa jonkun asukkaista kutsumaan kokouksen koolle käsittelemään laissa tarkoitettua asiaa.

Hallintokantelu

Yhteishallintolain noudattamiseen liittyvistä virheistä ja laiminlyönneistä saa kannella Aralle.

Hallintokantelulla tarkoitetaan valvovalle viranomaiselle tehtyä ilmoitusta tai ilmiantoa virheellisestä menettelystä tai laiminlyönnistä. Viranomainen voi kanteluun perehdyttyään antaa hallinnollista ohjausta sille taholle, jonka toiminnasta kantelussa on kyse.

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä. Kantelu ei ole koskaan päätökseen kohdistuva muutoksenhakukeino. Ara ei voi kantelun johdosta annettavalla päätöksellä muuttaa tai kumota tehtyjä päätöksiä tai muita toimenpiteitä, vaan kantelussa tutkitaan jälkikäteen menettelyn oikeellisuus.

Ara voi kanteluratkaisussa huomauttaa mahdollisesta virheellisestä menettelystä ja tarvittaessa antaa asiassa hallinnollista ohjausta. Kanteluun annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lait (Finlex)

Uhkasakkolaki (1113/1190)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.