Skip to main content

Asukasvalinta julkisena hallintotehtävänä ja siihen liittyvä virkavastuu

Asukasvalinta valtion tuella rahoitettuihin vuokra-asuntoihin on julkinen hallintotehtävä, joten asukasvalinnassa noudatetaan hallinnon yleislakeja ja asukasvalintaa tekevät henkilöt toimivat virkavastuulla. Asukasvalintatehtäviä hoitavaan henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Säännöksiä sovelletaan myös omistajan alihankkijan palveluksessa oleviin asukasvalintatehtäviä hoitaviin henkilöihin. Virkavastuuta ja vahingonkorvausvastuuta sovelletaan myös yhteisön toimielimen tai johdon jäseneen heidän hoitaessaan asukasvalintatehtäviä.

Hallinnon yleislait

Hallinnon yleislakeina pidetään

  • hallintolakia

  • kielilakia

  • viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (julkisuuslaki)

  • sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia.

Muut sovellettavat lait

Lisäksi julkista hallintotehtävää hoitavaan sovelletaan osittain seuraavia lakeja:

  • digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annettua lakia (digipalvelulaki)

  • julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettua lakia (tiedonhallintalaki).

Valintasäännösten ja virkavastuun tulkinta ja soveltaminen

Vuokrataloyhteisöt vastaavat itse asukasvalintasäännösten ja virkavastuun tulkinnasta ja soveltamisesta. Viime kädessä ylimmät laillisuusvalvojat ja/tai yleiset tuomioistuimet ratkaisevat julkisen hallintotehtävän ja virkavastuun soveltamisalan sekä niiden piiriin kuluvat toimenpiteet.

Lisää aiheesta

ARAn ohjauskirje asukasvalinnasta julkisena hallintotehtävänä ja siihen liittyvä virkavastuusta (22.6.2023).pdf

Lait (Finlex)

Hallintolaki (434/2003)

Kielilaki (423/2003)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.