Skip to main content

Asumisen ongelmien ratkominen

Asumiseen liittyviä ongelmia voidaan ratkaista kuntien eri viranomaisten sekä alan muiden toimijoiden yhteistyöllä. Asunto-, sosiaali- ja terveysviranomaiset sekä vuokra-asuntojen omistajat yhdessä voivat estää ongelmien pahenemisen puuttumalla tilanteeseen riittävän ajoissa. Taustalta voi löytyä erilaisia elämän vaikeuksia, joiden ratkaisemiseksi on erilaisia väyliä ja palvelujärjestelmiä.

Asumisneuvojat auttavat ja neuvovat erilaisissa asumisen ongelmissa, kuten esimerkiksi

 • vuokranmaksuvaikeuksissa

 • häätöuhkatilanteissa

 • tukien ja etuuksien hakemisessa

 • muissa asumisen haasteissa.

Kokemukset häiritsevästä elämästä

Kokemukset häiritsevästä elämästä sekä ristiriidat naapurisuhteissa ovat kirjoltaan moninaisia. Vuokralaisen häiritsevästä elämästä esitetyt väitteet tulisi vuokralaisen oikeusturvan takia dokumentoida. Ennen vuokrasopimuksen irtisanomista, purkamista tai häätöprosessia asukkaalle annetaan huoneenvuokralain mukaisesti mahdollisuus tulla kuulluksi ja mahdollisuus korjata häiriötilanne.

Naapuruussovittelun keskus auttaa tarvittaessa häiriötilanteissa. Aloitteen naapuruussovittelun käynnistämisestä voi tehdä ristiriitatilanteen osapuoli, muu asukas, kiinteistöyhtiön edustaja tai muu taho kuten esimerkiksi sosiaaliviranomainen. Sovittelussa käydään avointa keskustelua riidan tai konfliktin osapuolten kesken koulutettujen sovittelijoiden avulla.

Häiritsevän elämän vuoksi häädetyn asunnonhaku

Kun häiritsevän elämän vuoksi häädetty hakee uutta asuntoa, olisi hakemuksessa oltava selvitys asumistapojen paranemisesta. Edellisen asunnon korjausten kustannukset on maksettava tai tehtävä realistinen maksusuunnitelma ennen uuden vuokrasuhteen solmimista.

Vuokranmaksuvaikeudet

Vuokralaisen vuokranmaksuongelmiin pitäisi puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin vuokravelat kasvavat suuriksi. Aluksi tarkistetaan, onko vuokralainen hakenut asumistukea ja neuvotaan ottamaan yhteyttä Kelaan tai sosiaaliviranomaisiin sen selvittämiseksi, onko hänellä mahdollisuutta saada toimeentulotukea.

Perustoimeentulotuen myöntämisestä, maksamisesta ja neuvonnasta vastaa Kela. Kela antaa vuokravakuuden kirjallisena maksusitoumuksena. Maksusitoumuksella Kela sitoutuu korvaamaan vuokranantajalle vahingot, jotka aiheutuvat siitä, että tuensaajana oleva vuokralainen ei täytä vuokrasopimuksen mukaisia velvoitteitaan.

Kela antaa päätöksen vuokravakuudesta tuensaajalle, joka toimittaa maksusitoumuksen vuokranantajalle. Joissain tapauksissa maksusitoumus voidaan toimittaa suoraan vuokranantajalle, jos tuensaaja antaa siihen suostumuksensa. Vuokravakuutena annetaan yleensä korkeintaan kahden kuukauden vuokraa vastaava määrä.

Kunnat myöntävät täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Vuokralainen voi hakea häädön estämiseksi vuokravelkoihin myös Takuusäätiöltä halpakorkoista järjestelylainaa. Neuvonnassa ja opastuksessa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti itsenäistyviin, ensimmäistä vuokrasopimusta tekeviin nuoriin.

Valtion tukemat asunnot on tarkoitettu tavalliseen asumiseen, ja talon asukkailla on oltava oikeus normaaliin elämään. Ara-asuntojen vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteella, joten jos joku jättää vuokrat maksamatta, ne jäävät muiden asukkaiden maksettaviksi.

Vuokravelkojen vuoksi häädetyn asunnonhaku

Kun vuokravelkojen vuoksi häädetty hakee uutta asuntoa, hänen on toimitettava tositteellinen maksusuunnitelma jäljellä olevasta vuokravelasta. Aluksi asumista voi kokeilla määräaikaisilla vuokrasopimuksilla tai sosiaaliviranomaisten kanssa tehtävän jälleenvuokrasopimuksen avulla.

Tukea ja opastusta asumiseen

Useissa kunnissa tai vuokrataloyhteisöissä on saatavilla asumisneuvontaa. Asumisneuvojat auttavat ja neuvovat erilaisissa asumisen ongelmissa, kuten esimerkiksi

 • vuokranmaksuvaikeuksissa

 • häätöuhkatilanteissa

 • tukien ja etuuksien hakemisessa

 • muissa asumisen haasteissa.

Asumiseen voi saada apua myös tukihenkilöltä. Tukihenkilöt auttavat jokapäiväisestä elämästä selviytymisessä ja asumiseen liittyvissä ongelmissa. Tukihenkilöitä on esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujilla, vapautuneilla vangeilla sekä lastensuojelun kohteena olevilla nuorilla ja perheillä.

Pakolaisia vastaanottavissa kunnissa on yleensä tukihenkilöitä ja virkamiehiä, joilta voi pyytää apua. Joihinkin kuntiin on palkattu myös etnisiä asumisneuvojia. Neuvoja tarvitaan asumiseen liittyvissä käytännön asioissa, joita ovat esimerkiksi

 • vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet

 • talon järjestyssäännöt sekä

 • yhteisten tilojen ja kodin laitteiden käyttö.

Suomen Pakolaisapu on julkaissut verkkosivuillaan asumiseen liittyvää materiaalia, kuten asumisen oppaita ja videoita. Materiaalia on saatavilla monella eri kielellä. Aiheet vaihtelevat kodin kunnossapidosta ja turvallisuudesta vuokralaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Vuokratalojen omistajat voivat myös opastaa asumiseen liittyvissä asioissa mahdollisuuksiensa mukaan eri kielillä.

InfoFinland-verkkosivustolta löytyy myös tietoa Suomeen muutosta sekä asumisesta ja elämästä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisää aiheesta

Naapuruussovittelun keskus

Suomen Pakolaisapu

InfoFinland

Takuusäätiö

Lait (Finlex)

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995, huoneenvuokralaki)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.