Skip to main content

Asunnontarpeen kiireellisyys ja kiireellisyysluokitus

Asunnontarpeen kiireellisyyttä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon kunnan asuntomarkkinatilanne, hakijoiden määrä sekä heikoimmassa asemassa olevat hakijat.

Seuraavaa kiireellisyysluokittelua voidaan käyttää joustavasti:

1. Erittäin kiireellinen asunnontarve

Kaikkein kiireellisimmässä, eli erittäin kiireellisessä, asunnontarpeessa on hakija, joka on asunnoton tai vastaavassa tilanteessa.

Asunnottomaksi katsotaan henkilö, joka

 • asuu ulkona

 • asuu asunnoksi kelpaamattomissa tiloissa

 • asuu yömajassa tai vastaavassa tilapäisluonteisessa majoituksessa

 • asuu laitoksessa asunnon puutteen vuoksi tai jonka laitoksesta pääsyn esteenä on asunnon puuttuminen

 • asuinolosuhteiltaan on rinnastettavissa edellä mainittuihin olosuhteisiin.

Asunnottomaksi katsotaan myös perhe, jonka perheenjäsenet

 • asuvat erillään

 • asuvat tilapäisesti matkustajakodissa, hotellissa, sukulaisten tai tuttavien luona

 • asuvat ensi- tai turvakodissa

 • asuvat kriisiasunnossa tai muussa tilapäismajoituksessa.

Erittäin kiireelliseksi asunnontarpeeksi voidaan katsoa myös seuraavat:

 • viranomaisen päätöksellä ilman omaa syytään velvoitettu muuttamaan asunnostaan

 • jää asunnottomaksi asunnon purkamisen vuoksi

 • asunto on erittäin ahdas, yli kolme henkilöä huonetta kohden, keittiötä huoneeksi lukematta, tai enintään 10 m2 henkeä kohden

 • on muuttamassa paikkakunnalle, josta on saanut työ- tai opiskelupaikan.

2. Kiireellinen asunnontarve

Kiireellisessä asunnontarpeessa olevana voidaan pitää hakijaruokakuntaa

 • joka on irtisanottu nykyisestä asunnosta

 • jonka perheenjäsenen pysyvä sairaus tai vamma edellyttää lääkärintodistuksen mukaan terveellisempää tai sopivampaa asuntoa

 • jonka asunnon järjestäminen vapauttaa sosiaalihuollon tukiasuntopaikan

 • joka on perheellinen ja asuu alivuokralaisena, yhteisasuntolassa tai yhteistaloudessa

 • jonka nykyinen asunto on liian ahdas: yli 2 henkilöä huonetta kohden, keittiötä huoneeksi lukematta, tai enintään 15 m2 henkilöä kohden

 • joka on tuomittu avioeroon tai tuomioistuimen päätöksellä määrätty lopettamaan yhteiselämä ja erilleen muuttamisen esteenä on asunnon puuttuminen

 • joka on perheetön ja vailla itsenäistä asuntoa

 • jolla on muu näihin rinnastettava peruste asunnontarpeelle.

3. Asunnontarve

Asunnontarpeessa olevana voidaan pitää hakijaruokakuntaa, jonka

 • asunto on varusteiltaan puutteellinen

 • asunnontarve johtuu perhepiirissä olevista ristiriidoista

 • nykyiset asumiskustannukset ovat selvästi liian korkeat suhteessa perheenjäsenten tuloihin ja varallisuuteen

  • esimerkiksi vaikeasti työllistyvät, mikäli paikkakunnalla on osoittaa vapaarahoitteista vuokra-asuntoa edullisempi ara-rahoitteinen asunto

 • työmatka on pitkä ja hankala

 • muodostavat henkilöt ovat perustamassa perhettä ja vailla yhteistä asuntoa

 • nykyinen asunto on ahdas: enemmän kuin 1 henkilö huonetta kohden (keittiötä huoneeksi lukematta)

 • asunto on vuorotyön vuoksi sopimaton

 • nykyinen asunto on muun syyn vuoksi epätyydyttävä.

Muuta huomioitavaa

Jos asunnonhakijalla on useita tekijöitä, jotka lisäävät asunnontarvetta, se on otettava valintaprosessissa huomioon. Lisäksi huomioon otetaan puutteellisten asunto-olojen kesto.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.