Skip to main content

Kuka voi saada ara-asunnon

ARA-asuntoihin voidaan valita asukkaaksi Suomen kansalainen tai häneen rinnastettava henkilö ruokakuntineen.

Ketkä voidaan rinnastaa Suomen kansalaisiin?

Suomen kansalaisiin voidaan rinnastaa henkilöt,

  • joiden oleskeluoikeus on rekisteröity tai joille on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain 10. luvussa säädetyllä tavalla

  • joille on myönnetty ulkomaalaislaissa tarkoitettu vähintään yhden vuoden oleskeluun oikeuttava oleskelulupa

  • joille on myönnetty oleskelulupa opiskelun perusteella.

Rinnastettavalla henkilöllä ei tarvitse olla suomalaista henkilötunnusta.

Rekisteröity oleskeluoikeus tai oleskelukortti – keitä ulkomaalaislain 10. luku koskee?

Ulkomaalaislain 10. luvun tarkoittama oleskeluoikeuden rekisteröinti tai oleskelukortti koskevat

  • Euroopan kansalaisia

  • Liechtensteinin tai Sveitsin kansalaisia

  • muiden Pohjoismaiden kansalaisia.

Nämä henkilöt voivat rekisteröidä oleskelunsa Suomessa, jos he täyttävät ulkomaalaislain mukaiset rekisteröintiedellytykset. Oleskelu täytyy rekisteröidä, jos se kestää yli kolme kuukautta.

Suomeen toisesta Pohjoismaasta muuttavan pitää ilmoittaa muutosta maistraattiin mahdollisimman pian.

Vähintään yhden vuoden oleskeluun oikeuttava oleskelulupa

Tämä oleskelulupa koskee kolmansien maiden kansalaisia, jotka siis eivät ole EU-maan tai muun edellisessä kohdassa mainitun maan kansalaisia. Oleskeluluvan voi saada esimerkiksi pakolaisaseman, toissijaisen suojelun, työskentelyn tai asiantuntijuuden perusteella.

Opiskelijan oleskelulupa

Opiskelijoiden oleskeluluvan ei tarvitse olla vähintään vuoden mittainen, vaan heidät voidaan rinnastaa asukasvalinnassa Suomen kansalaisiin, vaikka oleskelulupa olisi lyhyempikin.

Mistä oleskeluluvan tyyppi selviää?

Hakijan oleskeluluvan tyyppi ilmenee oleskelulupakortista. Kopio siitä pitää liittää asuntohakemukseen. EU-kansalaiselta voidaan pyytää liitteeksi EU-kansalaisen rekisteröintitodistus.

Lisää aiheesta

Maahanmuuttovirasto (Migri): Luvat ja kansalaisuus

Lait (Finlex)

Ulkomaalaislaki (301/2004) 10. luku

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.