Skip to main content

Miten asukasvalintaa valvotaan

Kuntien ja hyvinvointialueiden tulee valvoa, että valtion tuella rakennetuissa vuokra- ja osaomistusasunnoissa asukasvalinnat toteutetaan seuraavissa laeissa ja asetuksessa tarkoitetulla tavalla:

  • aravarajoituslaki (1190/1993)

  • laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001)

  • laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016)

  • valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukiasuntoihin (166/2008).

Jos kohde on saanut erityisryhmien investointiavustusta, tulee valvontaa tekevän henkilön valvoa myös investointiavustuslain (1281/2004) asukasvalintaa koskettavien velvoitteiden noudattamista.

Kunnan ja hyvinvointialueen on päätettävä valvontatavastaan ja siitä, miten ja missä laajuudessa ne hoitavat lakisääteistä tehtävää vuosittain. Ara suosittelee, että kunta ja hyvinvointialue tekevät asukasvalintojen valvonnasta valvontatapapäätöksen. Valvonnan tulee olla tarpeeksi kattavaa, jotta asukasvalintaa koskevien säännösten noudattaminen voidaan varmistaa.

Valvontaviranomaisen oikeus saada tietoja

Valvovalla viranomaisella on lakiin perustuva oikeus saada omistajalta asukasvalinnan perusteena olevia tietoja, joiden avulla se voi selvittää, täyttävätkö asukkaaksi valitut asunnontarpeelle, tuloille ja varallisuudelle asetetut edellytykset.

Jos valvonnassa havaitaan puutteita

Jos asukasvalintojen valvonnassa havaitaan, että vuokratalon omistaja ei noudata säännöksiä ja ohjeita tai noudattaa niitä puutteellisesti, on valvovan viranomaisen puututtava asiaan esimerkiksi antamalla kirjallinen huomautus. Valvontaa voidaan tarpeen vaatiessa tehostaa muuttamalla kyseisen vuokratalon omistajan valvonta etukäteisvalvonnaksi joko määräajaksi tai toistaiseksi. Jos myöhemmin havaitaan, ettei omistaja edelleenkään noudata säännöksiä, valvova viranomainen ilmoittaa asiasta Aralle.

Aran ohjauskirjeessä annetaan tarkempia ohjeita valvonnasta, kuten esimerkiksi valvontatapapäätöksen sisällöstä ja valvontatavoista.

Lisää aiheesta

ARAn ohjauskirje asukasvalintojen valvonnasta kunnille ja hyvinvointialueille (30.5.2023).pdf

Lait (Finlex)

Aravarajoituslaki (1190/1993)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001)

Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016)

Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin (166/2008)

Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi (1281/2004)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.