Skip to main content

Miten asukkaat valitaan

Asukkaat valitaan asukasvalintaperusteiden mukaan. Asukasvalinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Asukasvalinnassa näitä tarkastellaan käytännössä huomioimalla asunnonhakijan asunnontarve. varallisuus ja tulot.

Asukasvalinnassa on asetettava etusijalle asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat. Tästä valtioneuvoston asetuksessa määrätystä etusijajärjestyksestä voidaan poiketa yksittäistapauksessa.

Asukasvalintaperusteet

Asukasvalinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asukasvalinnassa otetaan huomioon asunnonhakijan asunnontarve, varallisuus ja tulot.

Asunnontarve

Asunnontarvetta arvioidessa otetaan huomioon hakijaruokakunnan nykyiset asunto-olot ja niiden parantamisen kiireellisyys. Huomioon on otettava myös ruokakunnan koko ja ikärakenne. Todistuksella ilmoitettu raskaus otetaan huomioon henkilöluvussa.

Tarjottava asunto ja kunnan asuntotilanne

Tarjottavan asunnon on oltava kooltaan kohtuullinen suhteessa ruokakunnan kokoon ja ikärakenteeseen. Asuntojen tarjonnassa tulisi edistää mahdollisuutta elämäntilanteeseen sopivaan asuntoon ja huomioida myös lapsiperheiden asumistarpeita. Asunnon koon kohtuullisuutta määriteltäessä otetaan huomioon erityyppisten asuntojen kysyntä ja tarjonta paikkakunnalla.

Vuokra-asuntotilanne vaihtelee eri kunnissa huomattavasti. Asumisväljyyteen voi suhtautua joustavasti ja ottaa huomioon kunnan asuntomarkkinatilanne sekä hakijan perhetilanne.

Varallisuus

Asunnon hakijan varallisuus selvitetään ja arvioidaan, onko hänellä mahdollisuus järjestää asumisensa ilman valtion tukea. Varallisuutena on otettava huomioon hakijaruokakunnan yhteenlaskettu varallisuus, jollei sen arvo ole vähäinen.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan hakijaa ei saa valita asukkaaksi, jos hakijaruokakunnalla on varallisuutta siinä määrin, että se kykenee hankkimaan tarvettaan vastaavan asunnon ilman valtion tukea.

Varallisuuden arviointi

Arviointi tehdään hyväksymishetken tilanteen mukaisena. Esimerkiksi hakemuksen tekemistä edeltäneen vuoden aikana lahjoittamalla tai myymällä luovutettu varallisuus huomioidaan arvioinnissa.

Arvioinnissa ei tarvitse ottaa huomioon

 • varallisuutta, joka mahdollistaa kohtuullisen toimeentulon elinkeinon tai ammatinharjoittajalle

 • omistusasuntoa, jos hakija muuttaa toiselle paikkakunnalle työpaikan vuoksi

  • mahdolliset vuokratulot lasketaan ruokakunnan tuloiksi

 • opiskelija-asuntoa hakevan varallisuutta (syynä asumisen määräaikaisuus)

  • kuitenkin etusijajärjestystä laatiessa varallisuus on vertailuperuste

Varallisuus arvioidaan käyvän arvon mukaisesti. Luotettavan arvion kiinteistöistä ja asunto-osakkeista saa esimerkiksi kiinteistönvälittäjiltä. Osake- ja rahastosijoituksista saa todistuksen pankista tai osake- ja rahastovälittäjältä, joka hoitaa sijoitussalkkua.

Varallisuuden käyvästä arvosta vähennetään yhteenlaskettujen velkojen määrä. Varallisuutta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon myös omaisuuden realisointimahdollisuudet.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan hakijaa ei saa valita asukkaaksi, jos hakijaruokakunnalla on huomioon otettavaa varallisuutta siinä määrin, että se kykenee hankkimaan tarvettaan vastaavan asunnon ilman valtion tukea.

Mitä varallisuuden arvioinnissa ei tarvitse ottaa huomioon

Arvioinnissa ei tarvitse ottaa huomioon

 • varallisuutta, joka mahdollistaa kohtuullisen toimeentulon elinkeinon tai ammatinharjoittajalle

 • omistusasuntoa, jos hakija muuttaa toiselle paikkakunnalle työpaikan vuoksi; omistusasunnosta mahdollisesti saatava vuokratulot lasketaan ruokakunnan tuloiksi

 • opiskelija-asuntoa hakevan varallisuutta (kuitenkin etusijajärjestystä laadittaessa varallisuus on vertailuperuste).

Varallisuuden enimmäisrajat

Ara suosittelee, että kunnat määrittävät vuosittain hyväksyttävän varallisuuden enimmäisrajat. Kuntien varallisuusrajoja voi tiedustella kyseisestä kunnasta.

Seuraavassa mallissa laskennan perusteena on käytetty asunnon hankinnassa tarvittavaa 40 %:n omarahoitusosuutta, eli esimerkissä hakijaruokakunnalla saa olla varallisuutta enintään sen verran, että sillä voisi maksaa 40 prosenttia ruokakunnalle sopivan asunnon hankintahinnasta.

Miten varallisuuden enimmäisrajan voi määritellä?

Varallisuuden enimmäisrajat voidaan määritellä seuraavalla tavalla. Ensin lasketaan, paljonko olisi hakijaruokakunnalle sopivan asunnon kokonaishinta haetussa kunnassa. Laskennan pohjana käytetään Tilastokeskuksen julkaisemia vanhojen osakehuoneistojen velattomia neliöhintoja niistä kaupungeista, joiden tiedot löytyvät Tilastokeskuksen StatFin-tietokannan taulukosta 13mp (Tilastokeskuksen neljännesvuositilasto). Jos kunnan tietoa ei löydy taulukosta, käytetään samasta taulukosta löytyvää maakunnan keskiarvoa.

Asunnon kokonaishinnat lasketaan asuntokoon ja keskihinnan avulla:

 • 1 hakijan ruokakunta: 40 m² x keskihinta (€/m²)

 • 2 hakijan ruokakunta: 60 m² x keskihinta (€/m²)

 • 3 hakijan ruokakunta: 80 m² x keskihinta (€/m²)

 • 4 tai useamman hakijan ruokakunta: 80 m² x keskihinta (€/m²)

Kuntakohtainen varallisuusraja saadaan kertomalla edellä mainitulla tavalla laskettu asunnon kokonaishinta 40 prosentilla.

Asunnon omarahoitusosuuteen perustuvan varallisuusrajan laskentakaava:

(ruokakunnan mukainen asunnon pinta-ala) x (keskihinta tietokantataulukosta 13 mp) x 40 % = varallisuusraja

Tarkennukset

 • Kasvukeskuksissa voidaan kokonaishintaan lisätä tarvittaessa 10 000 euroa per henkilö, jos hakijoita on 4 tai enemmän.

 • Pääkaupunkiseudulla voidaan yhden hakijan ruokakunnalle laskettavaa kokonaishintaa korottaa 20 %, jotta se vastaisi paremmin markkinahintoja.

Katso vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat alueittain Tilastokeskuksen taulukosta 13mp.

Tulot

Hakijoiden tuloja vertaillaan kaikissa asukasvalintatilanteissa. Hakijaruokakunnan tulot otetaan tasavertaisena tekijänä huomioon yhdessä asunnontarpeen ja varallisuuden kanssa. Tuloja määriteltäessä huomioidaan ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvät bruttotulot kuukautta kohden. Kotona asuvien työssä käyvien nuorten tulot lasketaan yhteen vanhempien tulojen kanssa. Jos asunto on yhteiskäytössä, esimerkiksi opiskelijasoluasunto, lasketaan kunkin ruokakunnan tulot erikseen.

Ansio- ja pääomatulot

Tuloina huomioidaan ansio- ja pääomatulot:

 • palkka

 • palkanlisät kuten ylityökorvaukset, vuorotyölisät, bonukset jne.

 • eläkkeet

 • työttömyysetuudet

 • ulkomailta saatavat tulot

 • vuokra-, korko- ja osinkotulot

 • puolisolta saatava elatusapu

 • aikuisopintoraha ja -koulutustuki

 • luontaisetujen verotusarvo.

Vanhempain-, hoito- tai vuorotteluvapaalla olevan tuloksi katsotaan kuukausitulo, joka hänellä oli ennen kuin hän jäi pois työstään. Jos vanhempainloma ja hoitovapaa ovat kestäneet yli vuoden, voidaan tuloiksi katsoa edellisen 12 kuukauden keskiarvo.

Jos tulot vaihtelevat kuukausittain, otetaan tulona huomioon edellisen 12 kuukauden keskiarvo. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon tuloja alentavana tekijänä esimerkiksi eläkkeelle jääminen ja vaikeasti työllistyvien tilanne.

Yrittäjän tulot

Yrittäjän tulo arvioidaan tarvittaessa useamman vuoden keskiarvona. Starttiraha otetaan tulona huomioon niiltä kuukausilta, joilta se on myönnetty. Starttirahan päätyttyä yrittäjän tulo arvioidaan tapauskohtaisesti, kuitenkin yleensä vähintään starttirahan aikaiselle tulotasolle.

Jos yrittäjän kuukausituloja ei voida muuten selvittää, voidaan kuukausitulona käyttää

 • yrittäjäeläkevakuutusmaksun perusteena olevaa tuloa

 • yksityisottojen määrää muutettuna bruttotuloa vastaavaksi kertomalla luvulla 1,3.

Yrittäjän tulon ei yleensä katsota olevan alhaisempi kuin parhaiten palkatun alaisen.

Yrittäjän kuukausituloja selvitettäessä voidaan pyytää esimerkiksi seuraavia selvityksiä:

 • tilinpäätösasiakirjat eli tuloslaskelma ja tase sekä liitetiedot ja tase-erittelyt

 • henkilökohtainen veroilmoitus

 • elinkeinotoiminnan veroilmoitus tarvittavine liitteineen

 • selvitys yrittäjäeläkemaksuista ja sen perusteista

 • vuosi-ilmoitus maksetuista ja tilitetyistä sosiaaliturvamaksuista ja ennakonpidätyksistä

 • yhtiösopimus, perustamisasiakirja, yhtiöjärjestys tai yhtiökokouksen pöytäkirja

 • ennakkoverolippu

 • oma arvio tuloista

 • yrityksen lopettamisilmoitus.

Kommandiittiyhtiö ja osinkotulojen huomioiminen

Kommandiittiyhtiöitä koskevat samat yrittäjän tuloselvitykset kuin muitakin yhtiömuotoja. Kommandiittiyhtiö voi maksaa vastuunalaiselle yhtiömiehelle palkkaa tai hän voi nostaa yhtiöstä yksityisottoja. Kommandiittiyhtiöltä voidaan pyytää tilinpäätös. Vastuunalaisen yhtiömiehen yksityisotoista voidaan pyytää kirjanpitäjän oikeaksi todistama selvitys.

Kevytyrittäjät

Kevytyrittäjältä voidaan pyytää selvitykseksi yrittäjän oma arvio kuukausituloista tai yrittäjän itse pitämään kirjanpitoon perustuva selvitys, esimerkiksi tuloslaskelma riittävän pitkältä ajalta (noin vuosi). Yrittäjä todentaa antamansa selvitykset oikeaksi omalla allekirjoituksellaan.

Tulot, joita ei oteta asukasvalinnassa huomioon

Asukasvalinnassa ei oteta tuloina huomioon asumistukea ja yleisestä asumistuesta annetun lain mukaisia niin sanottuja etuoikeutettuja tuloja. Näitä ovat:

 • lapsilisä

 • äitiysavustus

 • vammaisetuuksista annetun lain mukaiset etuudet

 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut

 • sotilasavustus

 • rintamasotilaseläkelain mukainen rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä

 • opintotukilain mukainen opintotuki ja opintorahan huoltajakorotus tai oppimateriaalilisä opintorahaa lukuun ottamatta

 • toimeentulotuesta annetun lain mukainen toimeentulotuki tai muu etuus

 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukainen ylläpitokorvaus

 • julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukainen kulukorvaus tai muu vastaava kulu- tai ylläpitokorvaus

 • muut kuin toimeentulon turvaamiseksi maksetut apurahat ja muut vastaavat avustukset

 • perhehoitolain mukaiset perhehoidon ja varhaiskasvatuslain mukaiset perhepäivähoidon kustannusten korvaukset

 • sotilasvammalain mukaiset korvaukset

 • perhe-eläkkeenä maksettavat lapseneläkkeet

 • vian, vamman tai haitan perusteella maksettavat erityisten kustannusten korvaukset

 • kansaneläkelain lapsikorotus

 • lapsen elatusapu, joka suoritetaan tuomioistuimen päätöksen tai vahvistetun kirjallisen sopimuksen perusteella ja elatustukilain mukainen elatustuki

 • työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen haittaraha

 • matkapäivärahat, matkakustannusten korvaukset ja sairaanhoitokustannusten korvaukset sekä niihin rinnastettavat erityisistä kustannuksista saadut korvaukset

 • omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu hoitopalkkio

 • asumistukilain 9 §:n 8 momentissa tarkoitetulta alivuokralaiselta saadut vuokratulot: “Jos vuokralla asuvalla ruokakunnalla on alivuokralainen, vähennetään ruokakunnan tässä pykälässä tarkoitetuista asumismenoista alivuokralaisen maksaman vuokran määrä. Omistusasunnossa asuvalla ruokakunnalla vähennetään alivuokralaisen maksama vuokra hoitomenoista ja mahdollinen jäljelle jäävä määrä rahoitusmenoista.”

 • osuus kuolinpesän tuotosta

 • edellä olevissa kohdissa mainittuja etuuksia tai tuloja vastaavat ulkomailta maksettavat etuudet tai tulot

Asukasvalinnassa ei myöskään oteta huomioon tilapäisiä tuloja, kuten

 • asevelvollisen päivärahaa

 • lasten loma-ajan palkkaa

 • lomarahaa.

Tulojen arviointi kulutusyksikköjen perusteella

Tulojen vertailussa voidaan käyttää apuna esimerkiksi alla olevaa kulutusyksikkökohtaista tuloarviointia. Tulot voidaan tarvittaessa muuntaa siten, että tulot jaetaan yhteenlasketulla kulutusyksikköä kuvaavalla lukuarvojen summalla. Summa saadaan seuraavasti:

Ruokakunnan jäsenet

Lukuarvo

Ensimmäinen 18 vuotta täyttänyt henkilö

1

muut 18 vuotta täyttäneet (lukuarvo jokaiselle henkilölle erikseen)

0,7

kaikki, jotka eivät ole täyttäneet 18 vuotta (lukuarvo jokaiselle henkilölle erikseen)

0,5

Ikä lasketaan sen kalenterivuoden lopun mukaan, jolloin tuloarviointia tehdään.

Esimerkki 1.

Ruokakunnan tulot ja koko

2800 €, 1 tulonsaaja

2800 €, 1 tulonsaaja + 1 lapsi

2800 €, 2 tulonsaajaa

2800 €, 2 tulonsaajaa + 1 lapsi

Lukuarvojen summa, jolla tulot jaetaan

1

1 + 0,5 = 1,5

1 + 0,7 = 1,7

1 + 0,7 + 0,5 = 2,2

Tulojen jakaminen

2800 / 1

2800 / 1,5

2800 / 1,7

2800 / 2,2

Vertailutulot

= 2800 €

= 1867 €

= 1647 €

= 1273 €

Esimerkki 2.

Ruokakunnan tulot ja koko

3000 €, 2 tulonsaajaa

3000 €, 2 tulonsaajaa + 1 lapsi

3000 €, 2 tulonsaajaa + 2 lasta

3000 €, 1 tulonsaaja + 2 lasta

Lukuarvojen summa, jolla tulot jaetaan

1 + 0,7 = 1,7

1 + 0,7 + 0,5 = 2,2

1 + 0,7 + 0,5 + 0,5 = 2,7

1 + 0,5 + 0,5 = 2,0

Tulojen jakaminen

3000 / 1,7

3000 / 2,2

3000 / 2,7

3000 / 2,0

Vertailutulot

= 1765 €

= 1364 €

= 1111 €

= 1500 €

Etusijajärjestykseen asettaminen

Asunnontarve, varallisuus ja tulot ovat tasavertaisia kriteerejä, kun hakijoita asetetaan etusijajärjestykseen. Kun teet etusijajärjestystä, huomioi seuraavat seikat:

 1. Aseta etusijalle kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat hakijat. Voit käyttää apuna tämän ohjeen toisella sivulla esitettyä kiireellisyysluokitusta.

 2. Jos monella eri hakijalla on yhtä kiireellinen asunnontarve, vertaile hakijoiden tuloja ja varallisuutta. Aseta etusijalle pienituloisimmat ja vähävaraisimmat hakijat.

 3. Jos hakijoiden välille ei muodostu eroa muun vertailun perusteella, kunnan suorassa tai tosiasiallisessa määräysvallassa olevien ARA-asuntojen asukasvalinnassa voi käyttää vaikuttavana perusteena kuntalaisuutta.

 4. Huomioi hakijaruokakunnan erityisolosuhteet, kuten liikkumiseste tai muu elämänhallintaan liittyvä syy. Liikkumisesteisillä asunnonhakijoilla on etusija sellaisiin vapautuviin asuntoihin, joissa esteettömyys on otettu huomioon.

 5. Jos etusijajärjestyksestä on tarve poiketa, muista, että poikkeaminen ei saa perustua henkilöön, kieleen, kansalaisuuteen tai kulttuuriin liittyviin syihin.

Yhdenvertaisuus

Asukasvalinnassa ja asuntojen tarjoamisessa hakijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti. Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintäkielto perustuu perustuslakiin ja yhdenvertaisuuslakiin.

Asukasvalinnassa on otettava huomioon myös perustuslain takaama oikeus kotipaikan valintaan.

Erilainen tai epäsuotuisampi kohtelu henkilöön liittyvän syyn perusteella ei ole oikeutettua monipuolisen asukasrakenteen saavuttamiseksi.

ARA-asuntoja omistavien yhteisöjen ja viranomaisten on yhteistyössä varmistuttava siitä, että asunnon tarpeessa olevia hakijoita ei kohdella syrjivästi. Valvojina ovat yhdenvertaisuusvaltuutettu sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Neuvoja voi tarvittaessa kysyä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta.

Lisää aiheesta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivut

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan verkkosivut

Lait ja asetukset (Finlex)

Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin (166/2008)

Suomen perustuslaki (731/1999)

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Laki yleisestä asumistuesta (938/2014), 15 § Etuoikeutetut tulot

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.