Skip to main content

Miten asuntoa haetaan

Asuntohakemus

Ympäristöministeriön asetuksessa (80/2005) määritellään mitä tietoja asuntohakemuksessa tulisi olla. Hakemuksessa on kysyttävä tietoja, joiden perusteella asukasvalitsija pystyy tarjoamaan asuntoja niitä eniten tarvitseville.

Olennaisia tietoja ovat

 • hakijan kansalaisuus

 • huoneistoon asumaan tulevien henkilöiden henkilötiedot

 • hakijan asunnontarve

 • hakijaruokakunnan jäsenten tulot ja varallisuus

 • haettavaa huoneistoa koskevat tiedot

 • nykyistä asuntoa koskevat tiedot.

Hakemuksessa on oltava maininta siitä, että annetut tiedot vakuutetaan oikeiksi ja kuinka kauan hakemus on voimassa. Voimassaoloajan tulisi olla vähintään 3 kuukautta. Hakemuksen vastaanottaja on velvollinen pyytämään lisäselvityksiä asukasvalintaperusteiden selvittämiseksi. Hakija on velvollinen toimittamaan pyydetyt selvitykset. Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.

Asuntohakemuksen täyttäminen

Suuri osa vuokra-asuntojen omistajista käyttää sähköistä hakujärjestelmää. Asuntoa haetaan verkkopalvelussa, johon hakija tarvitsee yleensä joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai vuokratalon omistajan toimittamat tunnukset. Palveluun tallentuu hakijan hakemus ja tapahtumatiedot. Palvelun kautta omaa hakemusta voi myös muokata ja päivittää.

Käytössä on voi olla myös verkkopalveluja, joissa hakemus tehdään kirjautumatta palveluun, siis ilman pankki- tai kirjautumistunnuksia. Tuolloin hakija ei itse pysty seuraamaan hakemuksen tilannetta tai muuttaa hakemuksen tietoja.

Jos hakija ei voi tehdä asuntohakemusta verkkopalvelussa

Jos hakija ei pysty itse täyttämään asuntohakemusta verkkopalvelussa, vuokratalonomistajien ja kunnan asiakaspalvelupisteet auttavat hakemuksen tekemisessä.

Hakemuksen voi tehdä myös paperilomakkeella, jos verkkopalvelun käyttäminen ei ole avustettunakaan mahdollista. Hakemuslomakkeita saa vuokra-asuntojen omistajilta sekä kunnan asuntoasioita hoitavalta viranomaiselta. Hakija lähettää allekirjoitetun hakemuksen vuokratalon omistajalle.

Paperihakulomakkeena tai sellaisen mallina voi käyttää myös Aran verkkosivuilla olevaa asuntohakemuslomakemallia (ARA 100). Se on saatavana suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Sähköisen hakemuksen allekirjoittaminen

Sähköinen hakemus katsotaan allekirjoitetuksi, jos hakija on kirjautunut asuntohakemuksen tekemistä varten palveluun pankkitunnuksillaan tai hän on allekirjoittanut hakemuksen sähköisellä allekirjoituksella. Hakija vakuuttaa sähköisen hakemuksen tiedot oikeiksi, eikä näin tehtyä hakemusta ei tarvitse erikseen tulostaa allekirjoitettavaksi.

Jos hakija on tehnyt sähköisen hakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista tai sähköistä allekirjoitusta, vuokrasopimukseen voidaan lisätä lauseke, jossa hakija vakuuttaa ilmoittamansa tiedot oikeiksi. Tässäkään tapauksessa hakemusta ei tarvitse tulostaa allekirjoitettavaksi.

Jos ulkopuolinen henkilö hoitaa yhteydenpitoa asunnonhakijan puolesta

Ulkopuolinen henkilö voi hoitaa yhteydenpitoa asunnonhakijan puolesta vain, jos asianomainen henkilö on antanut suostumuksen häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Suostumus on käytännössä aina hyvä pyytää kirjallisena.

Asuntohakemuksen liitteet

Hakemuksen liitteet pitää toimittaa paperisina tai sähköisessä muodossa asunnon omistajan edellyttämänä ajankohtana, kuitenkin viimeistään ennen vuokrasopimuksen tekemistä. Opiskelija-asuntoon hakevien ei tarvitse liittää hakemukseen selvityksiä.

Asuntohakemukseen tarvitaan liitteiksi seuraavat selvitykset ennen vuokrasopimuksen tekemistä:

 • palkkatodistukset bruttokuukausiansioista tai tulorekisteriote maksetuista palkoista kaikilta huoneistoon muuttavilta työssäkäyviltä henkilöiltä

 • eläkkeensaajalta todistus eläkkeen määrästä (brutto euroa/kk) tai viimeisimmän esitäytetyn veroilmoituksen osa, josta selviää maksetut eläkkeet

 • viimeisin esitäytetty veroilmoitus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta

 • selvitys omaisuuden käyvästä arvosta, jos jollain huoneistoon muuttavista henkilöistä on varallisuutta.

Esitäytetystä veroilmoituksesta tarkistetaan osa, jonka otsikkona on varat. Jos hakijalla on varallisuutta, voidaan harkinnan mukaan tarkistaa myös esitäytetyn veroilmoituksen osa, jonka otsikkona on velat. Jos hakijan ilmoittamat tiedot poikkeavat esitäytetyn veroilmoituksen tiedoista, voidaan harkinnan mukaan pyytää verotuspäätös viimeksi vahvistetusta verotuksesta. Näin voidaan tehdä esimerkiksi tapauksissa, joissa hakija ja asukasvalitsija ovat eri mieltä huomioon otettavista tuloista ja/tai varallisuudesta ja veloista.

Muut mahdolliset liitteet

Hakijalta voidaan pyytää lisäksi tarvittaessa seuraavia liitteitä:

 • kiinteistöistä kiinteistöveropäätös

 • selvitykset säästöistä, talletuksista ja pankkitileillä olevista varoista (tarvittaessa pyydetään pankin selvitys rahoitusomaisuudesta esimerkiksi Aran korjausavustushakemuksen liitteellä Pankin selvitys)

 • selvitys ulkomaisesta varallisuudesta

 • avioerotilanteessa todistus avioeron vireilläolosta ja varallisuuden arvostamiseen tarvittaessa ositussopimus tai avioehto

 • tuomioistuimen päätös muuttovelvoitteesta

 • raskaustodistus

 • opintotodistus

 • tulot edelliseltä ja kuluvalta vuodelta, jos henkilön kuukausitulot vaihtelevat kausittain huomattavasti esimerkiksi useita kuukausia kestävän projektityön tai kausiluontoisen työn takia (näissä tapauksissa voi hyödyntää myös veroilmoituksen tietoja keskimääräisen bruttokuukausiansion määrittelyssä)

 • muut mahdolliset todistukset, joihin hakija haluaa vedota tai joilla voi olla vaikutusta hakijan kiireellisyysluokitukseen tai haettavan asunnon kokoon.

Jos hakijaruokakunta muuttaa omistusasunnosta työpaikan takia toiselle paikkakunnalle vuokra-asuntoon, pyydetään hakijalta seuraavat liitteet:

 • selvitys lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon käytöstä (varallisuudesta voidaan vähentää oman asunnon arvo, mahdollinen vuokratulo otetaan huomioon hakijaruokakunnan tulona)

 • työnantajan todistus uudesta työpaikasta.

Omistusasuntojen ja kiinteistöjen arvostaminen

Jos kaikkien kiinteistöjen verotusarvo kiinteistöverotuksen selvitysosassa on vähäinen, yhteensä enintään 10 000 €, kiinteistö voidaan arvostaa verotusarvon mukaan eikä hakijalta pyydetä muita selvityksiä. Pyöristäminen tehdään tuhannen euron tarkkuudella.

Jos kiinteistöjen verotusarvo ylittää 10 000 €, voidaan arvostamisessa käyttää esimerkiksi verottajan julkaisemaa ohjetta varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverotuksessa. Verottajan julkaisussa kiinteistöt arvostetaan erikseen maapohjan ja rakennuksen osalta. Tutustu verottajan ohjeisiin varojen arvostamisesta perintö- ja lahjaverossa.

Omistusasuntojen ja kiinteistöjen arvioinnissa voidaan käyttää myös apuna esimerkiksi

 • Aran ylläpitämää Asuntojen hintatiedot -palvelua

 • Tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen neljännesvuositilaston taulukkoa 13mp

Hakemusten ja liitteiden tietosuoja

Hakemukset ja niiden liitteet ovat salassa pidettäviä, koska ne sisältävät tietoja hakijan taloudellisesta asemasta, mahdollisesti myös terveydentilasta tai muista henkilöön liittyvistä arkaluonteisista tiedoista.

Sähköpostitse hoidettavassa asioinnissa on oltava erityisen huolellinen silloin, kun kyseessä ovat henkilöön liittyvät salassa pidettävät tiedot. Turvasähköposti mahdollistaa sähköpostiviestien luottamuksellisen välityksen sekä organisaation sisäisten että ulkopuolisten henkilöiden kesken.

Lisätietoa henkilötietojen tietosuojasta tietoa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivustolta.

Hakemusten säilyttäminen

Hakemukset liitteineen sekä asukasvalintaprosessiin liittyvät asiakirjat voidaan säilyttää haku- ja tietojärjestelmästä riippuen paperisena tai sähköisenä.

Ara-asuntoja koskevassa lainsäädännössä ei ole vaatimuksia vuokrasopimusten säilyttämisestä. Vuokrasopimukset voidaan kuitenkin katsoa kuuluvan kirjanpidon tositeaineistoksi, jolloin niiden säilytysaika on kirjanpitolain mukaan kuusi vuotta.

Hakemusten säilytysajat

Hakemustyyppi tai päätös

Säilytysaika

Asunnon saaneiden hakijoiden hakemukset liitteineen

3 vuotta hyväksymishetkestä lukien

Hakemukset, jotka eivät ole johtaneet asunnon saantiin (koskee myös poisvedettyjä hakemuksia)

3 vuotta vireillepanosta

Voidaan säilyttää myös yhteenvetolistoina, jos tietojärjestelemästä saadaan poimittua vertailutiedot (asunnontarve, tulot ja varallisuus).

Kunnan tekemät asukavalintapäätökset

Kuntaliiton ohjeen mukaisesti

Lisää aiheesta

Asuntohakemusmalli (lomake ARA 100)

Asuntojen hintatiedot -palvelu

Tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen neljännesvuositilasto, taulukko 13mp

Verottajan ohjeet varojen arvostamiseen perintö- ja lahjaverossa

ARAn liite Pankin selvitys

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lait ja asetukset (Finlex)

Ympäristöministeriön asetus arava- ja korkotukivuokra-asuntojen hakemuslomakkeista ja sen liitteistä (80/2005)

Tietosuojalaki (1050/2018)

Kirjanpitolaki (1336/1997) 2. luku 10 § Kirjanpitoaineiston säilytysaika

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.