Skip to main content

Seuraamukset säädösten noudattamatta jättämisestä

Aravarajoituslain tai korkotukilakien vastainen käyttö

Arava-vuokra-asunnot

Valtiokonttori voi velvoittaa asunnon omistajan maksamaan korvausta valtiolle, jos

  • arava-vuokra-asuntoon valitaan asukkaita, jotka eivät täytä edellytyksiä tai

  • asuntojen käyttötarkoitusta muutetaan luvatta.

Korvaus on määrältään 0,5 % kultakin kalenterikuukaudelta asuinhuoneiston indeksitarkastetusta hankinta-arvosta siltä ajalta, jolloin asuntoa on käytetty säännösten vastaisesti (aravarajoituslaki 6 §).

Korkotukilainalla tuetut asunnot

Korkotukilain vastaista käyttöä voi olla esimerkiksi

  • sellaisten asukkaiden valinta asukkaiksi, jotka eivät täytä edellytyksiä

  • asuntojen myynti muulle kuin hyväksytylle ostajalle

  • asuntojen muuttaminen käyttörajoitusaikana esimerkiksi toimistoksi, liiketilaksi tai omistusasunnoksi.

Valtiokonttori voi lakkauttaa korkotuen maksamisen tai periä takaisin jo maksetun korkotuen. Takaisin perittävästä korkotuesta joudutaan maksamaan korkoa. (Pitkä korkotukilaki 604/2001 37 §, lyhytaikainen korkotukilaki 574/2016 27 §.)

Seuraamusmaksu

Ara voi määrätä seuraamusmaksun yhtiölle, mikäli se on tehnyt jotakin seuraavista:

  • toiminut vastoin lain säädöksiä

  • antanut harhaanjohtavia tai vääriä tietoja Aralle, Valtiokonttorille tai lainanmyöntäjälle

  • salannut tai kieltäytynyt antamasta pyydettyjä tietoja.

(Lyhytaikainen korkotukilaki 574/2016, 25 §.)

Uhkasakko

Jos yhteisö tai lainanantaja laiminlyö sille arava- tai korkotukilaissa säädetyn tehtävän, jättää toimittamatta pyydettyjä tietoja tai muutoin menettelee arava- tai korkotukilain vastaisesti, Ara tai Valtiokonttori voi asettaa määräajan, jonka kuluessa tehtävä on suoritettava tai menettely oikaistava. Ara tai Valtiokonttori voi asettaa tehtävän suorittamisen tai menettelyn oikaisemisen tehosteeksi uhkasakon (aravarajoituslaki 1190/1993, 22 §; korkotukilaki 604/2001, 39 §; lyhytaikainen korkotukilaki, 24 c §).

Yhdenvertaisuuden vastainen toiminta

Jos valtion tuella rahoitettujen asuntojen tarjonnassa ja asukasvalinnassa toimitaan yhdenvertaisuuslain vastaisesti, on syrjinnän kohteeksi joutuneella oikeus saada hyvitystä. Hyvitystä voi saada siltä viranomaiselta, työnantajalta, koulutuksen järjestäjältä taikka tavaroiden tai palvelujen tarjoajalta, joka on lain vastaisesti syrjinyt häntä tai kohdistanut häneen vastatoimia. Hyvityksen saaminen ei estä saamasta korvausta vahingonkorvauslain tai muun lain mukaan.

Lait (Finlex)

Aravarajoituslaki (1190/1993)

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeusasuntolainojen korkotuesta (604/2001)

Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016)

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

Vahingonkorvauslaki (412/1974)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.