Skip to main content

Ara-toimijan jälkilaskelma

Tämä ohje on tarkoitettu ara-asuntojen vuokraustoimintaa harjoittaville toimijoille.

Vuokranmääritysrajoitusten alaisia ara-kohteita koskee jälkilaskelman laatimisvelvollisuus. Ohjeessa kerrotaan, mikä jälkilaskelma on, kenen täytyy laatia jälkilaskelma, miten se laaditaan ja mitä sen laatimisessa pitää ottaa huomioon. Täydennämme ohjetta myöhemmin Aran jälkilaskelmamallipohjan täyttöohjeilla.

Mikä jälkilaskelma on?

Jälkilaskelma on suoriteperusteinen rahavirtalaskelma, jolla osoitetaan, ovatko vuoden vuokratuotot riittäneet kattamaan vuoden kulut. Jälkilaskelma laaditaan tilinpäätöshetkellä vuokra- ja muista tuloista sekä niillä katettavista menoista.

Jälkilaskelmassa esitetään, kuinka paljon vuokratuottoja on kertynyt tilikauden aikana kutakin eri tarkoitusta varten (hoitokulut, rahoituskulut ja perusparannuksiin varautuminen) ja kuinka paljon vuokratuotoilla katettavia kuluja on toteutunut.

Jälkilaskelmasta käy ilmi

  1. paljonko vuokria on peritty

  2. mitä menoeriä vuokrilla on katettu

  3. paljonko tuleviin perusparannus-, ylläpito- ja hoitotoimenpiteisiin on kerätty varoja ja miten niitä on käytetty

  4. paljonko tilikaudelta on syntynyt rahoitusylijäämää tai -alijäämää

  5. paljonko edellisiltä tilikausilta on syntynyt rahoitusylijäämää tai -alijäämää.

Jos hoito- ja rahoitusmenoista on kertynyt yli- tai alijäämää, se täytyy ottaa huomioon seuraavien vuosien vuokria määritettäessä.

Jälkilaskelman tiedot eivät ole osa yhteisön julkista tilinpäätöstä vaan laskelma on tilinpäätöksen liite kuten tase-erittely.

Jälkilaskelman tarkoitus

Jälkilaskelmalla pyritään edistämään asumiskustannusten kohtuullisuuden toteutumista valtion tukemissa asunnoissa.

Laskelman avulla voidaan todeta ja todentaa, että vuokrilla on katettu vain sellaisia menoja, jotka ovat omakustannusvuokraa koskevien säännösten mukaisia. Tarvittaessa vuokranmääritystä voidaan korjata laskelman perusteella.

Oikein laadittu jälkilaskelma

  • lisää läpinäkyvyyttä ja kustannusten vertailtavuutta

  • parantaa asukkaiden ja viranomaisen tiedonsaantia

  • auttaa vuokrataloyhteisöä varmistumaan siitä, että vuoden vuokratuotot ovat riittäneet kattamaan vuoden kulut.

Jälkilaskelman laatiminen on pakollista

Vuokranmääritysrajoitusten alaisissa kohteissa jälkilaskelman laatiminen on pakollista. Ara valvoo omakustannusperiaatteen toteutumista ja jälkilaskelmien laatimisvelvoitetta vuosittaisen tarkastussuunnitelmansa mukaisesti.

Jälkilaskelmaa ei tarvitse toimittaa vuosittain Araan, vaan Ara pyytää laskelman tarvittaessa tarkastettavaksi.

Lisää aiheesta

Aran vuokrataloyhteisön jälkilaskelma-mallipohja.xlsx

Lait

Aravarajoituslaki (1190/1993), 7 c § Jälkilaskelman laatiminen ja yli- tai alijäämän huomioon ottaminen

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001, korkotukilaki), 13 c § Jälkilaskelman laatiminen ja yli- tai alijäämän huomioon ottaminen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.