Skip to main content

Jälkilaskelma välivuokraustilanteessa

Jälkilaskelman laatimisvelvollisuus koskee myös välivuokraustilanteita. Vuokranmäärityksessä pitää noudattaa omakustannusperiaatetta sekä siinä vuokrassa, jota omistaja perii välivuokralaiselta, että siinä vuokrassa, jota välivuokralainen perii asukkailta. Jälkilaskelmalla osoitetaan omakustannusperiaatteen toteutuminen vuokranmäärityksessä.

Välivuokraamisella tarkoitetaan vuokraussuhdetta, joka syntyy, kun kohteen omistaja vuokraa tiloja vuokralaiselle (ensivuokralainen/välivuokralainen), joka sopimukseen perustuen vuokraa tiloja edelleen yhdelle tai useammalle omalle vuokralaiselleen (jälleenvuokralainen). Välivuokraamisesta puhuttaessa voidaan käyttää myös termejä ensi- ja jälleenvuokraaminen.

Kohteen omistajan vastuut

Kohteen omistaja vastaa vuokranmääritystä koskevien säännösten noudattamisesta koko vuokrausketjussa.

Kohteen omistaja määrittelee välivuokralaiselta perittävän vuokran omakustannusperiaatteella ja laatii välivuokralaiselta perimästään vuokrasta ja sillä katetuista vuokraustoiminnan kuluista jälkilaskelman. Tällä jälkilaskelmalla omistaja voi osoittaa, miten omakustannusperiaate on toteutunut välivuokralaiselta perittävän vuokran määrityksessä. 

Omistajan on laadittava jälkilaskelma myös välivuokralaisen asukkailta perimästä vuokrasta ja vuokrilla katetuista kuluista. Tätä varten omistajan on saatava välivuokralaiselta tarvittavat tiedot. Vuokrasopimuksessa voidaan myös sopia, että välivuokralainen laatii itse jälkilaskelman ja toimittaa sen omistajalle.

Jos vuokrausketjussa on useampi toimija, joka jälleenvuokraa vuokranmääritysrajoitusten alaisia ara-tiloja, omistajan pitää joko itse laatia jälkilaskelmat jokaisen toimijan tietojen pohjalta tai saada nähtäväkseen vuokralaisten laatimat jälkilaskelmat.

Välivuokralaisen vastuut

Välivuokralaisen on annettava kohteen omistajalle tiedot, joiden perusteella omistaja voi laatia jälkilaskelman asukkailta perittävästä vuokrasta.

Kohteen omistajalle pitää ilmoittaa kirjanpidon tietoihin perustuen

  • asukkailta kerätyt vuokratuotot

  • vuokranantajalle maksetut vuokrakulut

  • mahdolliset muut vuokraustoiminnasta aiheutuneet kulut, joiden kattamiseksi on peritty vuokraa. Tällainen kulu on esimerkiksi vuokraamiseen liittyvä kohtuullinen hallintokulu.

Omistajan ja välivuokralaisen vuokrasopimuksessa voidaan sopia myös, että välivuokralainen laatii itse jälkilaskelman kohteen ara-tilojen osalta ja toimittaa sen omistajalle.

Aran tiedonsaantioikeus

Aralla on oikeus saada tarvittaessa sekä kohteen omistajan että ensivuokralaisen kirjanpidon raportteja vuokratuottojen ja kohteeseen kohdistuneiden kulujen todentamiseksi.

Lue lisää

Vuokranmääritysohje: Välivuokraaminen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.