Skip to main content

Jälkilaskelman laatimisvelvollisuus

Vuokranmääritysrajoitusten alaisia tiloja asukkaille tai toiselle toimijalle vuokraavan yhteisön pitää laatia jälkilaskelmat vuokraamistaan tiloista.

Välivuokralaisen pitää joko toimittaa omistajalle tiedot jälkilaskelmien laatimista varten tai, jos vuokrasopimuksessa on niin sovittu, laatia laskelmat itse.

Vuokranmääritysrajoituksen alaisilla kohteilla tarkoitetaan vuokrataloja, jotka ovat vuokranmääritysrajoituksen alaisia joko aravarajoituslain (1990/1993) tai niin sanotun pitkän korkotukilain (604/2001) nojalla.

Jälkilaskelman laatimisvelvollisuus ei koske lyhytaikaisen korkotuen kohteita.

Millä tasolla jälkilaskelma laaditaan?

Vuokrataloyhteisön pitää laatia koko yhteisöä koskeva jälkilaskelma ja tasausryhmäkohtaiset jälkilaskelmat. Jos yhteisössä ei ole käytössä vuokran tasausta eikä tasausryhmiä ole vuokranmäärityksen yhteydessä muodostettu, jälkilaskelmat tulee laatia kohdekohtaisesti. Kohdekohtaisilla jälkilaskelmilla todennetaan omakustannusperiaatteen noudattaminen.

Ara suosittelee kohdekohtaisten jälkilaskelmien laatimista myös tasausryhmien kohteille

Koska omakustannusperiaatteen mukainen vuokranmääritys tehdään kohdekohtaisesti, voidaan kohdekohtaisella jälkilaskelmalla todeta ja todentaa omakustannusperiaatteen toteutuminen. Tarvittaessa vuokranmääritystä korjataan kohteen jälkilaskelman osoittaman jäämän mukaisesti.

Jos vuokranmääritys tehdään yhden kohteen sijaan vuokranmääritysyksikölle, laaditaan myös jälkilaskelma vuokranmääritysyksikkötasolla.

Jälkilaskelma laaditaan tilikaudelta

Jälkilaskelmat laaditaan tilikaudelta tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä. Jälkilaskelman tulee perustua kirjanpitoon.

Koko yhteisöä koskeva jälkilaskelma täsmäytetään taseen rahoitusasemaan. Jälkilaskelma pitää täsmäyttää myös kokonaisuudessaan yhteisön tilinpäätöksen lukuihin, jotta voidaan varmistua siitä, että kaikki tilikauden tapahtumat on huomioitu laskelmalla.

Uuden ara-toimijan ensimmäinen jälkilaskelma

Uusi ara-toimija aloittaa jälkilaskelman laatimisen siitä vuodesta alkaen, kun sen ensimmäiseen ara-kohteeseen alkaa kertyä kuluja ja/tai tuottoja.

Käytännössä uuden kohteen omistaja aloittaa jälkilaskelman laatimisen rakentamisen ajalta. Jälkilaskelmalle merkitään rakentamiskustannusten rahoittamiseen saatu tulo sekä rakentamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka on merkitty taseeseen investoinniksi.

Uuden välivuokralaisen ensimmäinen jälkilaskelma

Ara-kohteen välivuokralaisen jälkilaskelma pitää laatia siitä vuodesta alkaen, kun välivuokralainen aloittaa vuokraustoiminnan vuokranmääritysrajoituksen alaisessa kohteessa.

Laatimisvelvollisuus alkoi vuonna 2017

Jälkilaskelman laatimisvelvollisuus tuli voimaan vuodesta 2017 alkaen. Tällöin vuokranmääritysrajoituksen alaisia kohteita vuokranneiden ja välivuokranneiden yhteisöjen piti laatia ensimmäinen jälkilaskelma vuoden 2017 aikana alkaneesta tilikaudesta.

Jälkilaskelmien laatiminen takautuvasti

Jos yhteisö on laiminlyönyt jälkilaskelman laatimisvelvoitteen, sen pitää tehdä jälkilaskelmat takautuvasti.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.