Skip to main content

Laskelman osoittama jäämä huomioidaan vuokranmäärityksessä

Jälkilaskelman osoittama hoito- ja rahoitusvuokrasta kertynyt yli- tai alijäämä, josta vähennetään varautumiseen kerätyt varat, on otettava huomioon seuraavien vuosien vuokria määritettäessä. Vuokrissa huomioitava jäämän määrä merkitään näkyviin kohteen vuokranmäärityslaskelmalle.

Tasausryhmän jälkilaskelman osoittama jäämän määrä huomioidaan tasausryhmän kohteiden vuokranmäärityslaskelmilla tasausryhmän tasausperiaatteiden mukaisesti.

Ara suosittelee, että hoito- ja rahoitusvuokrasta kertyneitä yli- tai alijäämiä huomioidaan vuokrissa 3–5 vuoden ajanjaksolla, jotta vuokrien kehitys pysyy tasaisena.

Laskelmien esittäminen asukkaiden kokouksessa

Vuokrataloyhteisön ja sen asukkaiden välisestä yhteistyöstä sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista säädetään yhteishallintolaissa, jota tulee noudattaa rajoitusten alaisissa ara-kohteissa. Yhteishallinnon toimielimiä ovat muun muassa asukkaiden ja vuokrataloyhteisön yhteistyöelin sekä vuosittain järjestettävä asukkaiden kokous.

Yhteisötason jälkilaskelma on esitettävä asukkaiden ja yhteisön väliselle yhteistyöelimelle.

Yhteishallintolain säännösten mukaan asukkaiden kokous on kutsuttava koolle vähintään kerran vuodessa käsittelemään yhteishallintolaissa tarkoitettuja asioita, joita ovat muun muassa vuokratalon hoitoon ja kunnossapitoon liittyvät asiat ja vuokrien määräytyminen.

Ara suosittelee, että vuokranmäärityslaskelma ja kohdetta tai tasausryhmää koskeva jälkilaskelma esitetään vuokranmääritysrajoituksen alaisen kohteen asukaskokouksessa.

Lue lisää

Asukasdemokratia

Lait

Aravarajoituslaki (1190/1993), 7 c § Jälkilaskelman laatiminen ja yli- tai alijäämän huomioon ottaminen

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001, korkotukilaki), 13 c § Jälkilaskelman laatiminen ja yli- tai alijäämän huomioon ottaminen

Laki yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa (1169/2022, yhteishallintolaki), 10 § Asukkaiden oikeus valvoa vuokranmääritysyksikön ja vuokrataloyhteisön talouden ja hallinnon hoitoa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.