Skip to main content

Rajoituksista vapauttaminen

ARA voi myöntää hakemuksesta vapautuksen ARA-vuokra-asuntoja koskevista rajoituksista. Vapauttaminen on mahdollista, jos jokin seuraavista toteutuu:

 • Vapauttaminen edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta.

 • Vapauttaminen ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä ja siitä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä.

 • Vapauttamiseen on muu erityinen syy.

Yleisin syy vapauttamisen hakemiselle ja vapautuksen myöntämiselle on se, että asuntoja on tyhjillään eikä tilanteen arvioida muuttuvan. Kasvukeskusalueilla ja muilla sellaisilla paikkakunnilla, joilla vuokra-asunnoille on kysyntää, vapauttaminen on mahdollista vain erityisestä syystä.

Vapautus voidaan myöntää kaikista tai osasta rajoituksia, ja sille voidaan asettaa ehtoja.

Laina on maksettava takaisin

Jotta rajoituksista voi vapautua, valtion asunto- tai aravalaina pitää maksaa takaisin. Myös korkotukilaina on maksettava takaisin, tai valtio on vapautettava lainaa koskevasta takausvastuusta.

Rajoituksista vapauttamisen yhteydessä voi hakea akordia, joka vapauttaa velallisen maksamasta osaa jäljellä olevasta lainapääomasta valtiolle. (ks. rajoitusakordit)

Rajoitusmerkinnän poistamista, siirtämistä ja muuttamista on pyydettävä Valtiokonttorilta silloin, kun se liittyy rajoituksista vapauttamiseen.

Jatkorajoitusajalla olevan kohteen vapauttaminen

Jatkorajoitusajalla olevien talojen ja asuntojen omistajalla on oikeus saada vapautus rajoituksista, jos niiden jatkuminen loukkaisi oikeutta varallisuuden normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttöön tai se olisi muuten ilmeisen kohtuutonta.

Rajoituksista vapauttaminen erityisestä syystä

Erityinen syy vapauttamisen myöntämisen perusteena voi olla esimerkiksi se, että vapautuva pääoma käytetään valtion korkotukemien asuntojen uudistuotantoon tai valtion tukeman asuntokannan peruskorjaamiseen.

Jos omistaja aikoo tuottaa saman määrän uusia valtion korkotuella rakennettuja asuntoja kuin mitä vapautetaan, on hakemukseen liitettävä tätä koskeva suunnitelma.  

Jos vapautuva pääoma käytetään vanhan ARA-asuntokannan peruskorjaamiseen, on ARAlle toimitettava suunnitelma peruskorjauksesta. Suunnitelmasta on käytävä ilmi

 • mitä kohteita vapautuvalla pääomalla peruskorjataan

 • miten ne korjataan

 • millä aikataululla korjaukset toteutetaan.

Hakemus rajoituksista vapauttamiseksi

Rajoituksista vapauttamista haetaan lomakkeella ARA5, Hakemus aravarajoituksista vapauttamiseen. Lomakkeella voi hakea vapautusta sekä ara-vuokra-asuntoja että aso-asuntoja koskevista rajoituksista.

Lähetä allekirjoitettu hakemus ja tarvittavat liitteet ARAn kirjaamoon sähköpostitse. Osoite on kirjaamo.ara@ara.fi.

ARA519 RAJOITUKSISTA VAPAUTTAMINEN.doc

Hakemuksen mukana toimitettavat liitteet

 • Kohteen sijaintikunnan lausunto (alkuperäisellä rajoitusajalla olevista ja korkotukilainoitetuista kohteista)

 • Asuntokantaa ja sen kehittämistä koskevat selvitykset ja suunnitelmat (jos kunta on tehnyt sellaisia)

 • Jatkorajoitusajalla olevasta hankkeesta kunnan lausunto harkinnan mukaan

 • Mahdolliset asiantuntijalausunnot tai muut asiaa selventävät piirustukset tai valokuvat

 • Rasitustodistus

 • Kaupparekisteriote

 • Osakeluettelo

Lisää aiheesta

Valtiokonttori, talouden tervehdyttämistoimet, rajoitusakordi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.