Skip to main content

Huoneistokohtainen vuokranmääritys (jyvitys)

Mitä tarkoitetaan huoneistokohtaisella vuokranmäärityksellä?

Huoneistokohtainen vuokramääritys eli jyvitys tarkoittaa sitä, että koko talon vuokrakertymä jaetaan perittäväksi huoneistoilta muun kuin pelkän pinta-alan perusteella.

Jyvityksen tarkoituksena on jakaa talon rakennus- ja hoitokustannukset yksittäisille huoneistoille mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Jyvityksessä otetaan huomioon muun muassa huoneistotyyppi ja asunnon pinta-ala.

Jyvityksessä pienten huoneistojen vuokranmääräytymisen perusteena oleva laskennallinen pinta-ala kasvaa ja isojen huoneistojen laskennallinen pinta-ala pienenee.

Jyvityksellä ei tarkoiteta vuokrien tasausta.

Jyvityksellä voidaan vaikuttaa asuntojen käyttöasteeseen

Huoneistokohtaista vuokranmääritystä käytetään yleensä silloin, kun suurempien asuntojen kysyntä on heikentynyt ja on tarve edistää niiden vuokraamista. Tavoitteena on saada mahdolliset tyhjät isot asunnot vuokratuiksi, ja siten parantaa vuokratalojen asuntojen käyttöastetta ja lisätä talojen kokonaisvuokratuottoja. Näin myös pienasuntojen vuokrataso voidaan pitää edelleen kohtuullisena.

Miten jyvitys tulee toteuttaa?

Jyvityksessä on huomioitava se, että rajoitusten alaisissa ara-kohteissa samanlaisista asunnoista tulee periä samanlaista vuokraa. Saman kohteen sisällä ei siis voida periä eri asukkailta erilaista vuokraa, jos asunnot ovat kooltaan, varustukseltaan ja kunnoltaan samanlaisia.

Vuokratalon omistajalla on oikeus päättää jyvityksen käyttämisestä ja muuttamisesta sekä jyvityksestä luopumisesta. Jyvitysmenettelystä ei ole säädetty lailla, eikä Ara anna tarkkoja ohjeita jyvityksen toteuttamiseen.

Jyvityksen muutoksesta ja vuokran määräytymisen perusteista täytyy sopia kuitenkin vuokralaisten kanssa yhteishallintolain mukaisella menettelyllä. Jos jyvitys on näkyvissä vuokrasopimuksissa, on vuokrasopimusten muuttaminen tehtävä huoneenvuokralain mukaisesti.

Lait (Finlex)

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1990, yhteishallintolaki), 31.12.2023 asti

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa (1169/2022, yhteishallintolaki),1.1.2024 alkaen

Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995, huoneenvuokralaki)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.