Skip to main content

Jälkilaskelman yli- tai alijäämän huomioon ottaminen

Jälkilaskelma on suoriteperusteinen rahavirtalaskelma, jolla osoitetaan, ovatko vuoden vuokratuotot riittäneet kattamaan vuoden kulut. Jälkilaskelma laaditaan tilinpäätöshetkellä vuokra- ja muista tuloista sekä niillä katettavista menoista.

Jälkilaskelman tarkoituksena on osoittaa, että vuokrilla on katettu vain sellaisia menoja, jotka ovat omakustannusvuokraa koskevien säännösten mukaisia. Jälkilaskelman laatiminen on pakollista vuokranmääritysrajoituksen alaista ara-kantaa vuokraaville yhteisöille.

Jotta omakustannusperiaate toteutuisi vuokrissa, seuraavien vuosien vuokrien määrityksessä on otettava huomioon jälkilaskelman osoittama hoito- ja rahoitusvuokran yli- tai alijäämä, josta on vähennetty varautumiseen kerätyt varat.

Ara suosittelee, että hoito- ja rahoitusvuokrasta kertyneitä yli- tai alijäämiä huomioidaan vuokrissa 3–5 vuoden ajanjaksolla. Jäämän jakaminen useammalle vuodelle on perusteltua, jotta vuokrien kehitys pysyy tasaisena.

ESIMERKKI jäämien huomioimisesta Aran vuokranmäärityslaskelmassa

Esimerkkikohteen jälkilaskelma 2022 osoittaa kumulatiivista hoito- ja rahoitusvuokran alijäämää –10 000 euroa.

Vuokranantaja on arvioinut, että alijäämiä huomioidaan vuokrissa neljän vuoden ajan, eli joka vuosi 25 % vuoden 2022 alijäämästä. Jäämien kumulatiivinen määrä saattaa muuttua vuosien kuluessa, joten tilannetta seurataan vuosittain.

Vuoden 2024 vuokranmäärityslaskelmalle merkitään suunniteltu 25 % alijäämästä, eli –2 500 euroa kohtaan Vuokrissa huomioitava ylijäämä ja alijäämä (kuva alla).

Kuvassa leike vuokranmäärityslaskelmasta. Kuvan sisältö on kuvattu leipätekstissä.

Vuokrissa huomioitavan jäämän lisäksi vuoden 2024 vuokranmäärityslaskelmalla ilmoitetaan kertynyt alijäämä, josta vähennetään vuokrissa kyseisenä vuonna huomioitava osuus. Laskelman riville Edellisten tilikausien yli- tai alijäämä, hoito- ja rahoituskulut merkitään siten –7 500 euroa (kuva alla).

Kuvassa leike vuokranmäärityslaskelmasta. Kuvan sisältö on kuvattu leipätekstissä.

Tämä edellisten tilikausien jäämän merkintä ei vaikuta tarkasteltavan vuoden vuokranmääritykseen, mutta on hyvä lisätieto asukkaillekin esitettävällä laskelmalla.

Huomioi myös omissa laskelmapohjissa

Viimeksi valmistuneen jälkilaskelman osoittama yli- tai alijäämä tulee aina huomioida vuokranmääritysrajoituksen alaisen kohteen vuokranmäärityksessä. Yllä olevassa esimerkissä on käytetty Aran laatimaa vuokranmäärityslaskelmapohjaa, mutta jos yhteisö käyttää itse laatimaansa laskelmapohjaa, on tärkeä varmistaa, että myös siinä pystytään huomioimaan yli- tai alijäämä.

Tasausryhmän jälkilaskelman yli- tai alijäämä

Tasausryhmän jälkilaskelman osoittama yli- tai alijäämä huomioidaan tasausryhmän kohteiden vuokranmäärityksessä. Yhteisö päättää, miten paljon yli- tai alijäämää huomioidaan kunkin tasausryhmään kuuluvan kohteen vuokranmäärityslaskelmilla.

Lisää aiheesta

Aran vuokrataloyhteisön jälkilaskelma-mallipohja.xlsx

Lait (Finlex)

Aravarajoituslaki (1190/1993), 7 c § Jälkilaskelman laatiminen ja yli- tai alijäämän huomioon ottaminen

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001, korkotukilaki), 13 c § Jälkilaskelman laatiminen ja yli- tai alijäämän huomioon ottaminen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.