Skip to main content

Neliöiden huomioiminen vuokranmäärityksessä

Omakustannusvuokra määritetään Aran tukien piiriin hyväksyttyjen tilojen huoneistoneliöiden mukaisesti. Tällaisia tiloja ovat muun muassa asumistilat ja palvelutilat.

Ennen kuin yhteisö alkaa tehdä vuokranmääritystä, sen täytyy kartoittaa omistuksessaan oleva asuntokanta ja selvittää, mitkä neliöt huomioidaan omakustannusperiaatteen mukaisessa vuokranmäärityksessä ja mitä neliöitä ei huomioida.

Asuntokannan kartoittaminen ja talouden suunnittelu

Vuokranmäärityslaskelman ja kiinteistökannan kirjanpidollisen seurannan lähtökohdaksi ara-vuokra-asuntojen omistajan täytyy kartoittaa omistamansa asuntokanta ja arvioida vuokranmääritykseen liittyvien säännösten vaikutukset kyseiseen asuntokantaan.

Samalla omistajalla voi olla omistuksessaan

  • valtion tuella rakennettua asuntokantaa, jota koskevat käyttö- ja luovutusrajoitukset

  • asuntokantaa, joka on jo vapautunut edellä mainituista rajoituksista

  • vapaarahoitteista asuntokantaa

  • vuokratalon yhteydessä liike- tai palvelutiloja, joiden vuokranmääritys on rajoituksista vapaata

Velvollisuus vuokrattavien tilojen kartoittamisesta koskee sekä omistajaa että tiloja jälleenvuokraavaa tahoa.

Omakustannusvuokra määritetään Aran tukien piiriin hyväksyttyjen tilojen huoneistoneliöiden mukaisesti

Omakustannusvuokraan ei hyväksytä kuluja, jotka aiheutuvat muusta kuin Aran päätöksissään hyväksymien tilojen, rakennelmien, laitteiden ja varusteiden rahoittamisesta ja ylläpidosta. Aran tukien piiriin kuulumattomien tilojen rahoitus- tai ylläpitokustannuksia ei siis voida kattaa omakustannusvuokrarajoituksen alaisista tiloista saatavilla tuotoilla. Muiden kuin omakustannusvuokrarajoituksen alaisten tilojen vuokrauksesta kertyneellä ylijäämällä sen sijaan voidaan alentaa Aran tukien piiriin kuuluvien tilojen vuokria.

Jos kohteessa on Aran tuen ulkopuolisia tiloja, esimerkiksi liiketiloja, nämä tilat täytyy vuokranmäärityksessä ja kirjanpidossa eriyttää. Tilojen kustannuksiin ei saa periä asukkailta vuokraa.

Omakustannusvuokran ja vapaan vuokranmäärityksen alaisia asuntoja on käsiteltävä vuokranmäärityksessä erillään, ja asunnoista kertyneiden rahoitusjäämien on oltava erikseen selvitettävissä. Näin voidaan varmistua omakustannusperiaatteen toteutumisesta.

Erityisryhmäkohteiden vuokrissa huomioitavat neliöt

Erityisryhmäkohteissa palvelu- ja yhteistilojen hoito- ja rahoituskuluja voidaan kohdistaa asuntojen vuokriin, jos tiloista ei saada niiden kuluja kattavia vuokratuottoja toiselta toimijalta tai muussa lainsäädännössä ei säädetä toisin (esimerkiksi vammaispalvelulaissa). Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi keittiö- ja ruokailutilat.

Kuluja voi kohdistaa asuntojen vuokriin siinä suhteessa kuin asukkaiden on mahdollista käyttää palvelu- ja yhteistiloja. Erityisryhmien vuokranmääritystä ohjeistetaan tarkemmin ohjeen osiossa Yhteis- ja palvelutilat.

Kirjanpidon suunnittelu

Vuokranmäärityksen dokumentointiin ja kirjanpidolliseen seurantaan vaikuttavat sekä vuokrien tasauksen sääntely että jälkilaskelman laatimisvelvollisuus. Käytännössä säännökset edellyttävät kohdekohtaista kustannuspaikkakirjanpitoa. Tarvittaessa myös kohteen sisällä voi joutua erittelemään tuottoja ja kuluja eri laskentakohteille kirjanpidossa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.