Skip to main content

Omakustannusperiaate

Omakustannusperiaate tarkoittaa vuokranmäärityksessä sitä, että vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen lisäksi kattamaan asuntojen ja niihin liittyvien asumista palvelevien tilojen rahoitusmenot ja hyvän kiinteistönpidon mukaiset hoitomenot.

Omakustannusperiaatteen mukaisella vuokranmäärityksellä varmistetaan, että valtion tuki kohdentuu asukkaille ja että vuokrat pysyvät kohtuullisella tasolla.

Omakustannusperiaatteen toteutuminen osoitetaan jälkilaskelmalla

Jälkilaskelma on suoriteperusteinen rahavirtalaskelma, joka laaditaan tilinpäätöshetkellä vuokratuloista, muista tuloista ja tuloilla katettavista menoista. Jälkilaskelmalla osoitetaan, ovatko vuoden vuokratuotot riittäneet kattamaan vuoden kulut. Sen tarkoituksena on osoittaa, että vuokrilla on katettu vain sellaisia menoja, jotka ovat omakustannusvuokraa koskevien säännösten mukaisia.

Jälkilaskelmat laaditaan tilikaudelta tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä. Yhteisötason jälkilaskelma on virallisen tilinpäätöksen liite.

Vuokrien valvonta

Ara valvoo omakustannusvuokran määräytymistä ja siihen liittyviä menettelytapoja koskevien säännösten toteutumista. Yksittäisen asunnon vuokran kohtuullisuuden arviointi on yleisten tuomioistuinten tehtävä.

Vuokranmääritysrajoituksen kesto

Omakustannusperiaatetta noudatetaan laissa säädetyn rajoitusajan.

Vuokratalon vuokranmääritysrajoitus päättyy, kun valtion tukema laina on maksettu takaisin lainaehtojen mukaisesti tai laina-aika on kulunut loppuun.

Rajoitusaika riippuu siitä, milloin ja mille ajalle laina on myönnetty, ja onko se myönnetty asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen vai perusparantamiseen. Yleensä käyttö- ja luovutusrajoitukset ovat voimassa 40–45 vuotta. Tämän jälkeen vuokraan sovelletaan samoja säännöksiä kuin vapaa-rahoitteisissa vuokra-asunnoissa.

Eri ajankohtina lainoitettujen asuntojen käsittely vuokranmäärityksessä

Kuvassa eri ajankohtina lainoitettujen asuntojen käsittely vuokranmäärityksessä. Sisältö kuvattu tarkemmin kuvatekstissä.

Rajoitusten alaisten arava-asuntojen ja 1.1.2002 jälkeen lainoitettujen korkotukiasuntojen vuokranmääritystä koskee omakustannusperiaate. 10 vuoden jatkorajoitusajalla olevissa arava-asunnoissa, vapaarahoitteissa ja rajoituksista vapautuneissa asunnoissa vuokranmääritys on vapaa eli vuokrat voidaan määrittää markkinaehtoisesti.

Lainan ennenaikaisen takaisinmaksun vaikutus vuokranmääritysrajoituksen kestoon

Arava- tai korkotukilainojen ennenaikainen takaisinmaksu ei vapauta vuokranmääritystä koskevasta rajoituksesta eikä muistakaan käyttö- ja luovutusrajoituksista. Ennenaikainen takaisin maksu voi kuitenkin vaikuttaa vuokranmääritysrajoituksen kestoon.

Aravalainalla rahoitetun kohteen vuokranmääritysrajoitus päättyy, kun aravalaina on maksettu takaisin normaalien lyhennysehtojen mukaisesti.

Jos ennenaikaisesti takaisinmaksettava laina on alkuperäisten lainaehtojen mukaan vuosimaksuina suoritettava laina, vuokranmäärityksen rajoituksen määrittäväksi laina-ajaksi katsotaan 30 vuotta. Jos korkotukilaina maksetaan takaisin ennenaikaisesti, vuokranmäärityksen rajoitukset lakkaavat, kun 30 vuotta on kulunut lainan hyväksymisestä korkotukilainaksi.

Mistä yhteisö voi tarkistaa kohteiden rajoitusajat?

Yhteisöt voivat tarkastaa omien kohteidensa rajoitusajat Aran verkkoasiointipalvelussa. Joissain aravalainoitetuissa vuokrataloissa tarkkojen rajoituspäivämäärien selvittäminen tehdään tarpeen mukaan yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa.

Lait (Finlex)

Aravarajoituslaki 1190/1993

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta (604/2001, korkotukilaki)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.