Skip to main content

Vesimaksut ja muut käyttökorvaukset

Hoito- ja rahoitusvuokran ohella asukkailta voidaan periä myös erilaisia käyttömaksuja kuten esimerkiksi vesi-, autopaikka- tai tietoliikennemaksuja. Omakustannusvuokraa määrittäessä nämä käyttökorvauksena saatavat maksut huomioidaan tuottoina.

Käyttökorvausten suuruus määritellään erikseen. Määrittelyssä pitää noudattaa kustannusvastaavuutta. Käyttökorvausten perinnän täytyy käydä ilmi asukkaan kanssa tehtävästä vuokrasopimuksesta.

Yhteisön täytyy seurata omalla laskelmallaan käyttökorvauksina perittäviä tuottoja ja niiden vastaavuutta yhteisölle aiheutuneisiin kuluihin.

Vesimaksu

Vesimaksu sisältyy monissa ara-asunnoissa vuokraan. Vesimaksu voidaan myös laskuttaa erikseen vedenkulutuksen tai henkilöluvun perusteella. Vesimaksuina perittävän käyttökorvauksen täytyy vastata todellisia kuluja.

Vesimaksujen tarkistukset tehdään samanaikaisesti kuin vuokrien tarkistukset. Vuokranmääräytymiskauden aikana vesimaksujen veloitukseen tehdään muutoksia vain asunnon henkilömäärän muuttuessa, jos vesimaksut peritään asunnon henkilöluvun mukaisesti.

Huoneistokohtaiset vesimittarit

Uusiin ja peruskorjattaviin rakennuksiin on asennettava huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit. Vaatimus koskee uudisrakennuksia ja putkistosaneerauksia, joille on haettu rakennuslupa 23.11.2020 jälkeen. Päivämääräraja johtuu siitä, että laki energiatehokkuuslain muuttamisesta tuli voimaan 23.11.2020.

Laissa on uusia vaatimuksia kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja veden mittaamisesta ja laskutuksesta sekä kulutus- ja laskutustiedoista. Laki liittyy EU:n energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpanoon.

Laskutus, kun mittarit asennettu 23.11.2020 jälkeen

Jos rakennukseen on asennettu huoneistokohtaiset etäluettavat mittarit 23.11.2020 jälkeen, on vuokralaiselta vedestä perittävän korvauksen perustuttava luotettavasti mitattuun todelliseen kulutukseen. Vuokralaiselle on toimitettava maksutta täsmälliset ja selkeät kulutus- ja laskutiedot.

Laskutus, kun mittarit asennettu ennen 23.11.2020

Jos huoneistokohtaiset vesimittarit on asennettu vanhaan taloyhtiöön ennen 23.11.2020, mutta vedestä ei silti laskuteta mittarilukemien mukaan, vesimaksuja voi laskuttaa yhtiöjärjestyksen mukaan.

Kiinteistössä on siirryttävä mittareiden mukaiseen laskutukseen, kun huoneistokohtaiset vesimittarit asennetaan seuraavan linjasaneerauksen yhteydessä.

Suositus

Ara suosittelee, että vedenkulutuksen laskutus perustuisi huoneistokohtaisen vesimittarin lukemaan niissä ara-asunnoissa, joita koskevat omakustannusvuokraa koskevat rajoitukset ja joihin on asennettu huoneistokohtaiset vesimittarit.

Laskutuksen periaatteena voidaan käyttää myös muuta perustetta, jos se on koko yhteisön asuntokanta ja vedenkulutus huomioiden kokonaistaloudellisesti perusteltua.

Vesimaksu vuokrien tasauksessa

Jos vesimaksu perustuu todelliseen kulutukseen, vedestä aiheutuvia kustannuksia ei saa ottaa mukaan vuokrien tasaukseen

SOLUASUNTOJEN VESIMAKSUT

Soluasunnoissa käyttäjäkohtainen veden mittaus ja laskutus on käytännössä mahdotonta, ja niissä onkin mahdollista poiketa huoneistokohtaisten vesimittarien asentamisvaatimuksesta.

Soluasuntojen vuokrasopimuksiin voidaan kirjata kiinteä vesimaksu, joka perustuu arvioon soluasuntojen asukkaiden keskimääräisestä vedenkulutuksesta.

Muut käyttökorvaukset

Vesimaksun lisäksi muita käyttökorvauksia ovat muun muassa autopaikka-, sauna- ja pesutupamaksut.

Käyttökorvausten pitää vastata niistä aiheutuneita kuluja. Esimerkiksi asukkaiden käyttämiin tiloihin liittyviin käyttökorvauksiin vaikuttavat kyseisten tilojen siivouksesta, lämmityksestä ja huollosta aiheutuvat kulut. Autopaikkamaksuja määritettäessä täytyy huomioida kaikki autopaikasta aiheutuvat kulut, kuten auraus-, hiekotus-, siivous- ja sähkökulut.

Kellari- ja ullakkokomeroista ei tule periä asukkailta erillistä korvausta, jos ne on alun perin rakennettu kaikkia huoneistoja varten. Tällöin näiden tilojen kulut sisältyvät asukkaiden vuokriin.

Käyttökorvaukset muille kuin asukkaille

Käyttökorvauksia määrittäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, keneltä kulu kuuluu laskuttaa. Kohteessa voi olla vuokralla ulkopuolinen palveluntuottaja tai osa kohteesta voi olla vapaarahoitteista liiketilaa. Näihin tiloihin liittyviä kuluja ei saa sisällyttää asukkaiden käyttökorvauksiin tai vuokriin.

Käyttäjälle kuuluva kulu tulee arvioida aiheuttamisperiaatteella. Esimerkiksi ruokalaan liittyvän valmistuskeittiön veden kulutus on yleensä huomattavasti suurempi kuin kohteen asukkaiden veden kulutus. Kohteessa olevan liiketilan edessä olevat pysäköintipaikat on tarkoitettu ainoastaan liiketilassa asioiville.

Lait ja asetukset (Finlex)

Energiatehokkuuslaki (1429/2014)

Laki energiatehokkuuslain muuttamisesta (787/2020)

Valtioneuvoston asetus lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus- ja laskutustiedoista ja kustannusten jakamisesta (254/2021) 6 § Veden kulutus- ja laskutustiedot

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.