Skip to main content

Vuokranmäärityksen vuosikello

Kuvassa (alla) oleva vuosikello esittää omakustannusperiaatteen mukaisen vuokranmäärityksen aikataulun kalenterivuoden aikana.

Infografiikka vuokranmäärityksen vuosikelloesimerkistä, jos uusi vuokra astuu voimaan 1.1. ja tilikautena on kalenterivuosi. Kuvan sisältö on kuvattu leipätekstissä.

Esimerkki vuoden 2023 vuokranmäärityksestä

Esimerkiksi jos eletään vuotta 2023. Yhteisön tilikausi on kalenterivuosi ja asukkaiden vuokraa tarkistetaan siten, että uusi vuokra astuu voimaan 1.1. alkaen.

  1. Vuoden 2023 alussa valmistellaan edellisen vuoden 2022 tilinpäätöstä sekä jälkilaskelmaa.

  2. Kun tilinpäätös ja siihen liittyvä jälkilaskelma saadaan valmiiksi keväällä, aloitetaan vuoden 2024 budjetointi. Asukkaiden toimielimille voidaan lähettää kysely esimerkiksi heidän havaitsemistaan korjaustarpeista kohteissa. Näin saadaan tietoja kohteiden vuokranmäärityksessä huomioitavista remonttikuluista tai muista kulueristä.

  3. Kesän lopulla pitää jo hyvissä ajoin aloittaa seuraavaa vuotta koskevien vuokranmäärityslaskelmien laatiminen. Vuoden 2024 vuokranmäärityksessä huomioidaan vuoden 2022 jälkilaskelman osoittamat yli- tai alijäämät.

  4. Vuokranmäärityslaskelmat toimitetaan asukkaiden toimielimille ja käsitellään toimielinten kokouksissa. Asukkaiden toimielinten lausunnot käsitellään ja huomioidaan tarvittaessa vuokranmäärityksessä.

  5. Vuoden 2024 perittävien vuokrien määrät päätetään yhteisön käytännön mukaisesti siten, että tieto uudesta vuokrasta saadaan lähetettyä asukkaille kirjallisesti vähintään 2 kuukautta ennen uuden vuokran voimaantuloa.

Huomioi välivuokraustilanteessa, että myös välivuokralaiselle pitää jäädä riittävästi aikaa määritellä seuraavan vuoden vuokrat, käsitellä vuokranmääritys asukasdemokratian mukaisesti sekä ilmoittaa uusi vuokra asukkaille 2 kuukautta ennen sen voimaan tuloa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.