Skip to main content

Vuokrantarkistus elinkustannusindeksillä

Yhtiö voi tarkistaa alkuvuokraa vuosittain elinkustannusindeksin vuotuisella muutoksella, johon lisätään enintään 1,5 prosenttiyksikköä.

ARA suosittelee, että vuokrantarkistukset tehdään kaikkiin yhtiön kohteisiin samanaikaisesti kerran vuodessa. Vuokrantarkistusajakohta merkitään asukkaiden vuokrasopimuksiin.

Sopimuksissa käytetään yleensä elinkustannusindeksiä 1951:10=100

Elinkustannusindeksiä tuottaa Tilastokeskus. Indeksistä on tällä hetkellä olemassa kolme erilaista versiota, mutta vuokrasopimuksissa käytetään yleensä sitä elinkustannusindeksiä, jonka perusajankohta on 1951:10=100. Merkintä tarkoittaa, että vuoden 1951 lokakuussa pisteluku oli 100.

Vuokrantarkistuksen ehdot on kirjattava vuokrasopimukseen

Vuokrasopimukseen on kirjattava vuokrantarkistukseen liittyvät ehdot selkeästi, esimerkiksi

  • vuokrantarkistusperuste: elinkustannusindeksi 1951:10=100

  • tarkistuksessa käytettävän perusindeksin ajankohta ja pisteluku tai vain perusindeksin ajankohta

  • tarkistushetkellä käytettävän vertailuindeksin ajankohta sekä vuokrantarkistuskuukausi.

Tarkistuksessa käytettävän perusindeksin ajankohtana yhtiö voi käyttää esimerkiksi talon valmistumisajankohtaa, jos asuminen on alkanut samoihin aikoihin, tai ajankohtaa, jolloin ensimmäiset vuokrasopimukset on tehty. Perusindeksi voi olla aikaisintaan korkotukilainan hyväksymispäätöksen aikaan julkaistu indeksi.

Tarkistetun vuokran laskeminen käytännössä

Vuokrantarkistukset on mahdollista toteuttaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Alla on esitelty molemmat vaihtoehdot, joista ARA suosittelee käyttämään tapaa 1.

Tapa 1: Muuttumaton perusindeksi ja pisteluku

Kun asunnon vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin, yleinen käytäntö on, että vuokrasopimuksessa määritelty perusindeksi ja sen pisteluku pysyvät samana. Jos esimerkiksi sopimuksessa on määritelty, että perusindeksinä käytetään tammikuun 2018 pistelukua 1929, tätä pistelukua käytetään tarkistamisessa joka vuosi.

Vuokrantarkistushetken indeksipisteluku vaihtuu vuosittain. Vuokraa tarkistetaan siten, että vuokrantarkistushetken indeksin pisteluku jaetaan perusindeksin pisteluvulla ja saadulla kertoimella kerrotaan vuokrasopimuksessa sovittu alkuperäinen vuokra. Jos vuokrantarkistuksessa on suunniteltu käytettävän lisäksi lisäprosenttia, se lisätään indekseistä saatuun kertoimeen.

Tarkistushetken pistelukua verrataan jokaisen vuokratarkistuksen yhteydessä sopimuksen mukaisen perusindeksin pistelukuun ja muutoksen laskemisessa laskentaperusteena käytetään alkuperäistä vuokraa.

ESIMERKKI VUOKRANTARKISTUKSESTA

Esimerkissä vuokra tarkistetaan vuosittain tammikuussa. Mahdollinen korotus tulee voimaan huhtikuun alusta. Kohteen sidottu alkuvuokra on 11,50 euroa/asuinneliö. Asumisaika on alkanut kohteessa huhtikuussa 2018.

Elinkustannusindeksi 1951:10

100

Perusindeksi 2018:1

1929

Lisäprosentti

1,5 %

VUOKRAN TARKISTUS VUONNA 2019

Vertailuindeksi 2019:1

1950

Tarkistettu vuokra:

(1950 / 1929 +0,015) * 11,50 euroa

11,80 euroa / asuinneliö

VUOKRAN TARKISTUS VUONNA 2020

Vertailuindeksi 2020:1

1969

Tarkistettu vuokra:

(1969 / 1929 +0,015) * 11,50 euroa

11,91 euroa / asuinneliö

Tapa 2: Perusindeksi ja pisteluku

Elinkustannusindeksin vuotuiseen muutokseen perustuva vuokran tarkistusmenettely sallii myös sen, että tarkistus tehdään vuosittain suhteessa edelliseen tarkistettuun vuokraan.

Tällöin vuokrasopimukseen on kirjattava perusindeksin ajankohta ilman pistelukua. Vuokraa tarkistetaan vuosittain niin, että

  • ensimmäisenä tarkistusvuonna vuokrasopimukseen merkitty vuokra kerrotaan vuokrantarkistushetken vertailuindeksin ja perusindeksin jakokertoimella

  • toisena tarkistusvuonna edellinen tarkistettu vuokra kerrotaan vuokrantarkistushetken vertailuindeksin ja edellisen vuoden vertailuindeksin pistelukujen jakokertoimella.

Jos vuokrantarkistuksessa on suunniteltu käytettävän lisäksi enintään 1,5 %:n lisäkorotusta, se lisätään indekseistä saatuun kertoimeen ennen kuin edellisen vuoden vuokra kerrotaan saadulla jakokertoimella.

Negatiivinen indeksin muutos

Vuokran tarkistaminen ei ole pakollista, jos uusi laskennallinen vuokra muodostuisi nykyistä vuokraa alemmaksi.

Jos vuokraa on päätetty tarkistaa ja vuotuinen elinkustannusindeksin osoittama muutos on negatiivinen, on tämä muutos kuitenkin huomioitava. Saatuun kertoimeen voi lisätä enintään 1,5 prosenttiyksikköä.

Lait (Finlex)

Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta (574/2016), 13 § Vuokranmääritys

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.