Skip to main content

Vuokrien tasaaminen erityisryhmäkohteessa

Vuokrien tasaamisella tarkoitetaan sitä, että vuokra-asunnosta perittävää vuokraa voidaan käyttää sekä sen vuokratalon, jossa asunto sijaitsee, että saman omistajan muiden vuokratalojen menojen kattamiseen. Tämä ei yleensä ole mahdollista erityisryhmäkohteissa, sillä niihin liittyy erityisiä rajoitteita.

Lue lisää vuokrien tasaamisesta tavallisissa ARA-vuokra-taloissa: Vuokrien tasaaminen

Milloin tasaaminen on mahdollista?

Samaan tukiluokkaan kuuluvista erityisryhmäasunnoista voidaan muodostaa oma tasausryhmä.

Vuokria voi tasata eri tukiluokkiin kuuluvien erityisryhmäasuntojen kesken tai tavallisten ara-vuokra-asuntojen ja erityisryhmäasuntojen kesken, jos siihen on erityinen syy ja Ara myöntää lainansaajalle luvan tasaamiseen. Erityinen syy poikkeamisluvan myöntämiseen on esimerkiksi se, että avustusta saaneiden erityisryhmä-kohteiden vuokrat nousisivat kohtuuttoman korkeiksi. Kohteiden tukiluokat löytyvät Aran lainapäätöksen liitteistä.

Millainen tasaaminen ei ole sallittua?

Erityisryhmäasuntojen vuokria saa tasata vain samaan tukiluokkaan kuuluvien erityisryhmäasuntojen kanssa. Tasaaminen muiden asuntojen kanssa on kiellettyä.

Erityisryhmien investointiavustuksen avulla vuokra saadaan vastaamaan tavallisten valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokraa. Avustuksen enimmäismäärät on porrastettu sen mukaan, kuinka paljon kohteet keskimäärin kustannuksiltaan eroavat tavanomaisista korkotukikohteista. Investointiavustuslaissa tarkoitettujen asuntojen vuokrantasausta koskevilla rajoituksilla varmistetaan se, että avustus kohdistuu vain niiden käyttäjäryhmien hyväksi, joiden asunto-olojen parantamiseen avustus on tarkoitettu (esimerkiksi huonokuntoiset vanhukset tai vammaiset).

Huomioitavaa opiskelija-asuntojen vuokrantasauksessa

Investointiavustusta saaneiden ja aiemmin omapääoma-avustusta saaneiden opiskelija-asuntojen vuokrat voidaan tasata, sillä niitä molempia voidaan pitää investointiavustuslaissa tarkoitettuina erityisryhmäasuntoina. Koska kohderyhmä on sama, kohdistuu investointiavustus tasauksen jälkeenkin edelleen sille kohderyhmälle, jolle avustus on myönnetty. Näin ollen poikkeamislupaa ei tarvitse hakea Aralta, vaan vuokrat voidaan tasata ilman poikkeamislupaa.

Lisää aiheesta

Vuokrien tasaaminen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.