Skip to main content

Yhteisön muu toiminta ja erilliskirjanpitovelvollisuus

Palveluliiketoiminta

Kaikkien ara-asuntoja omistavien yhteisöjen tulee lähtökohtaisesti eriyttää asuntojen omistaminen omaan yhtiöön, jos yhteisö harjoittaa maksullista palveluliiketoimintaa esimerkiksi vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa. Eriyttäminen on erityisen tärkeää, jos muu toiminta on laajaa.

Jos toiminnot pidetään erillään taloudellisesti ja kirjanpidollisesti, yhtiöittäminen ei ole välttämätöntä. Yhteisön on tällöin järjestettävä kustannusseurantansa ja kirjanpitonsa siten, että yhteisön harjoittama ara-asuntojen vuokraustoiminta ja siihen liittyvät tuotot ja kulut ovat helposti selvitettävissä. Palveluliiketoiminnan ja vuokraustoiminnan jälkilaskenta on eriytettävä siten, että toimintojen tulos on vaikeuksitta eriytettävissä ja todettavissa.

Liiketilat

Samassa kiinteistössä voi olla sekä Aran tukemia vuokra-asuntoja että tuen ulkopuolisia liiketiloja. Vuokra-asuntojen ja liiketilojen tuotot ja kulut täytyy pystyä todentamaan kirjanpidossa esimerkiksi erillisten kustannuspaikkojen avulla.

Muulla kuin arava- tai korkotukilainalla rahoitettujen kohteiden hankinta-arvoon sisältyvien tilojen kustannuksista vastaa viime kädessä tilojen omistaja.

Asukkaiden vuokrilla ei saa kattaa liiketilojen kustannuksia

Aran tuen ulkopuolisten liiketilojen kuluja ei saa kattaa asukkaiden vuokratuotoilla, eikä niiden hoito- ja rahoituskuluja saa huomioida asuntojen vuokranmäärityksessä.

Ylijäämällä saa kattaa tuettujen tilojen kustannuksia

Liiketiloista saatavia vuokratuottoja ei tarvitse ottaa huomioon ara-asuntojen vuokranmäärityksessä. Liiketilojen vuokrauksesta kertyneellä ylijäämällä voidaan kuitenkin kattaa ara-tuettujen tilojen kustannuksia. Ylijäämän hyödyntäminen näihin kustannuksiin alentaa tukien piiriin kuuluvien tilojen vuokria.

Kustannuspaikkakohtainen kirjanpito

Käytännössä yhteisön kirjanpitoon määritellään kustannuspaikka tai muu laskentakohde (projektinumero, työnumero, koodi tms.) kullekin ara-kohteelle, muulle vuokraustoiminnalle ja muulle toiminnalle. Kustannuspaikka tulee olla käytössä tuloslaskelmakirjauksissa ja taseessa vähintään käyttöomaisuuteen ja lainoihin liittyvissä kirjauksissa, jotta kaikki vuokratuotoilla katettavat kulut saadaan eriteltyä.

Tilikauden tapahtumat kirjataan sen kohteen ja toiminnon kustannuspaikalle, mille ne kuuluvat aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kun kirjanpito toteutetaan näin koko tilikauden ajan, pystytään kirjanpidon raportteja hyödyntämään suoraan kohteiden vuokranmäärityksessä sekä jälkilaskelmien laatimisessa.

Avoimuuslaki

Ara-yhteisöä voivat koskea myös avoimuuslain vaatimukset erilliskirjanpitovelvollisuudesta. Avoimuuslaissa säädetään erilliskirjanpitovelvollisuudesta sellaisille yhteisöille, joille on myönnetty julkista rahoitusta yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja (SGEI) varten. Lakia sovelletaan vain sellaisissa yhteisöissä, joilla on lisäksi muita toimintoja, kuten liiketoimintaa. Useat ara-toimijat eivät kuulu lain soveltamisalan piiriin, koska niillä ei joko ole muuta toimintaa tai muu toiminta on omissa yhtiöissään.

Lait (Finlex)

Laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta (19/2003, avoimuuslaki)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.