Skip to main content

Tavallinen ara-vuokra-asunto, erityisryhmäkohteen vuokra-asunto tai osaomistusasunto

Tavallisen ara-vuokra-asunnon, erityisryhmäkohteen asunnon tai osaomistusasunnon vuokrasopimuksesta täytyy käydä ilmi, että kohteen vuokranmääritys perustuu korkotukilaissa ja/tai aravarajoituslaissa säädettyyn omakustannusperiaatteeseen. Tämän voi tehdä vuokrasopimuksessa esimerkiksi seuraavalla maininnalla:

Vuokranmääritys perustuu omakustannusperiaatteeseen, josta säädetään vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetussa laissa (604/2001, 13 §) ja aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetussa laissa (1190/1993, 7 §).

Vuokrantarkistus ja siitä ilmoittaminen

Vuokrantarkistusehtona sopimuksissa esitetään omakustannusperiaate eikä vuokrantarkistusehtona saa esittää esimerkiksi elinkustannusindeksiin perustuvaa vuokrantarkistusehtoa. Omakustannusperiaatetta pitää noudattaa vuokranmääritysrajoituksen voimassaolon ajan.

Vuokrantarkistuksesta tulee ilmoittaa huoneenvuokralain mukaisesti. Ara-kohteiden vuokrien tarkistukset on annettava tiedoksi kirjallisesti kaksi kuukautta ennen uuden vuokran voimaantuloa. Ara suosittelee, että tämä mainitaan vuokrasopimuksissa erikseen.

Erityisryhmäkohteiden palvelutoiminta

Erityisryhmäkohteiden vuokrasopimuksia laadittaessa pitää huomioida, että vuokra- ja palvelusopimuksia ei saa sitoa toisiinsa. Erityisryhmäkohteen asukkailta perittäviin vuokriin ei saa myöskään sisällyttää hoiva-, hoito- ja ateriapalveluja tai palvelutoiminnan kustannuksia.

Palvelutaloon valittujen asukkaiden asumisoikeus on turvattava, vaikka palvelutuottaja vaihtuisi. Asukkaiden vuokraoikeuden pysyvyyden varmistamiseksi Ara suosittelee, että palvelutalon omistaja tekee vuokrasopimukset asukkaiden kanssa.

Palvelusopimuksen päättyminen ei saa johtaa vuokraoikeuden päättymiseen.

Vuokran alentaminen osaomistusasunnossa

Osaomistusasunnon vuokrasopimuksessa pitää lisäksi mainita vuokran alentamisesta siinä tapauksessa, että laissa tarkoitetun osaomistusasunnon vuokralainen ostaa lisäosuuksia asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista. Vuokran hintaa on alennettava määrällä, joka vastaa lisäosuuden suuruiseen korkotukilainan osaan kohdistuvaa korkoa, joka olisi jäänyt enemmistöosuuden omistajan maksettavaksi, jollei korkotukilainaa olisi lyhennetty.

Muuta huomioitavaa osaomistusasumisessa

Asukkaan vastuu ja oikeudet asumisessaan vaihtelevat sen mukaan, minkälaisessa sopimussuhteessa hän on kussakin asumisvaiheessa. Vuokralaisen asemassa asukkaan vastuita arvioidaan asuinhuoneiston vuokrausta koskevien säännösten perusteella.

Kun asukas on lunastanut asunnon omakseen, asukkaan asema myös kunnossapitovastuusta määräytyy asunto-osakeyhtiölain mukaan. Asuntoa lunastettaessa omaksi, lunastamishinnasta vähennetään asukkaan maksama alkusijoitus ja asukkaan mahdollisesti vuokra-aikanaan ostamat lisäosuudet. Lunastuksen jälkeen asunto vastaa perinteistä asunto-osakeyhtiöasuntoa.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.