Skip to main content

Boendekommitté

Boendestämman kan välja en boendekommitté. Till dess uppgifter hör att främja trivseln, samhörigheten och säkerheten i hyresbestämningsenhetens hus. Boendestämman beslutar om längden på boendekommitténs mandatperiod, antalet medlemmar och valsättet.

Om en hyresbestämningsenhet inte har tillräckligt många deltagare för att grunda en egen boendekommitté och boendestämman har hållits tillsammans med en annan hyresbestämningsenhet, är det möjligt att välja en gemensam boendekommitté för dessa hyresbestämningsenheter.

Boendestämman kan också besluta att ingen boendekommitté tillsätts tills vidare eller för följande mandatperiod. I en sådan situation innehar boendekommittén rättigheterna för den boendestämma eller representant som boendestämman har valt i stället för boendekommittén.

Andra fritt formulerade organ eller kommittéer kan grundas på frivillig basis.

Boendekommitténs rättigheter

Boendekommittén har många olika rättigheter i ärenden som gäller hus som tillhör hyresbestämningsenheten. Om boendekommitténs uppgifter sköts av någon annan, såsom boendestämman eller en representant, har denna samma rättigheter.

Rätt att delta, göra framställningar och iaktta

Boendekommittén har rätt att

  • delta i beredningen av budgetförslaget och förslaget till hyresbestämning för hyreshuset

  • föreslå korrigeringsåtgärder som årligen ska tas in i budgeten, en långsiktig reparationsplan och kända reparationer

  • föreslå innehåll till serviceavtalet, om servicesystemet samt hur man ska ordna med disponent och serviceuppdrag

  • granska skötseln, underhållet och reparationsåtgärderna i de gemensamma lokalerna, för de boendes och andra lägenhetsinnehavares gemensamma räkning.

I budgetförslaget och förslagen till hyresbestämning är invånarna i synnerhet intresserade av de faktiska utgifterna för och återstoden av underhållshyran, eftersom en del av dessa kostnader är sådana som invånarna kan påverka genom sina handlingar.

Man kan få aktuell info om reparationer av invånarna. Informationen kan tillämpas vid beredning, genomförande och övervakning av reparationer. Om det i en hyresenhet planeras ett ombyggnadsprojekt bör invånarna kunna delta i projektplaneringen på ett lämpligt sätt och följa med hur det framskrider.

Serviceavtalets innehåll och serviceuppgifterna ska redogöras för invånarna, men ärenden som omfattas av affärshemlighet behöver inte redogöras.

Boendekommittén kan föreslå ärenden som gäller hyresbestämningsenheten till samarbetsorganet eller hyreshussamfundet. Samarbetsorganet eller hyreshussamfundet ska svara på dessa framställningar inom skälig tid och meddela hur ärendet framskrider.

Rätt att besluta

Boendekommittén kan besluta

  • om ordningsreglernas innehåll inom ramen för lagstiftningen och kraven på likabehandling

  • om principerna för fördelning av gemensamma bilplatser, bastu, tvättstugor och motsvarande lokaler inom hyreshussamfundets ramar

  • om användningen av gemensamma invånarlokaler när den gemensamma lokalen endast används av hyresbestämningsenheten i fråga, och delta i beslutsfattandet, om den gemensamma lokalen är kvartersspecifik

  • om ett ärende som flyttats till kommittén för beslut samt verkställa ett ärende som anförtrotts den, förutsatt att boendekommittén är beredd att ta emot uppgiften.

Boendekommitténs anslag

I samförvaltningslagen föreskrivs inte om boendekommitténs anslag. Hyreshussamfundet kan besluta att det för varje boendekommitté reserveras egna anslag som kan användas till exempel för att ordna verksamheten eller för inköp. Hyreshussamfundet bör göra upp anvisningar för användningen av anslaget, så att man exempelvis redogör för vad pengarna kan användas till, hur man beslutar om användningen och hur kvittona arkiveras. Dessutom ska hyreshussamfundet se till att alla boendekommittéer har likadana förutsättningar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.