Skip to main content

Boenderepresentation i styrelsen eller motsvarande organ

Invånarna har möjlighet att påverka såsom boendemedlem i hyreshussamfundets styrelse eller motsvarande organ. En boendemedlem är en myndig styrelsemedlem med samma rättigheter och ansvar som de övriga styrelsemedlemmarna. En boendemedlem som är styrelsemedlem är i likhet med de övriga styrelsemedlemmarna ansvarig inför bolaget, även om hen företräder invånarna i styrelsen.

Boendestämman har rätt att nominera kandidater till styrelse eller organ i bolag och samfund som äger bostäder. Vad en kandidat kan nomineras till beror på bolagets eller samfundets syfte och på arbetsfördelningen mellan styrelsen och organen.

Kandidater kan nomineras till bolagets styrelse om det är fråga om ett sådant bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag eller annat hyreshussamfund vars syfte är att äga och förvalta hyreshus. I fråga om andra hyreshussamfund kan det också gälla ett organ; antingen ett organ som motsvarar styrelsen eller ett organ som huvudsakligen ansvarar för skötsel och underhåll av hyreshuset eller för beredningen och verkställandet av budgeten.

Kandidaterna utses till organet också i det fall att hyreshussamfundets huvudsakliga uppgift är något annat än att äga och inneha hyreshusen. I sådana fall utses kandidaterna till det organ som särskilt ansvarar för skötseln och underhållet av hyreshuset eller för beredningen och verkställandet av budgeten.

Om ett organ som avses i lagen inte finns ska den person som ansvarar för hyreshusets skötsel, underhåll eller beredning och verkställighet av budgeten sköta dessa ärenden i samarbete med samförvaltningsorganen.

Medlemskap i styrelsen är en av invånarnas viktigaste möjligheter till inflytelse. Hyreshussamfundet ansvarar för att introducera boendemedlemmarna i arbetet som styrelsemedlem.

Processen för val av boendemedlemmar och deras antal

Boendestämman utser kandidaterna. I synnerhet i stora samfund kan det finnas många kandidater som utsetts av boendestämmorna. Samarbetsorganet kan välja vilka av dessa som presenteras som slutliga kandidater för hyreshussamfundet. Valet kan också göras genom val. Det ska dock finnas tillräckligt många kandidater som föreslås och alltid fler än antalet platser för boende i styrelsen.

Hyreshussamfundet väljer minst en av kandidaterna till samfundets styrelse eller motsvarande organ, om högst fyra medlemmar väljs, och minst två medlemmar, om fem eller flera medlemmar väljs.

Hyreshussamfundet som är bostädernas ägare gör det slutliga valet av vem eller vilka som blir boendemedlem.

Processen för att välja en boendemedlem ska vara så öppen och tydlig som möjligt. Hyreshussamfundet bör fastställa på vilka grunder en boendemedlem väljs och meddela invånarna även om dessa grunder. En beskrivning av processen för val av boendemedlem kunde finnas till exempel på samfundets webbplats.

Suppleanter

Om man väljer suppleanter för styrelsemedlemmarna, ska man gå till väga på detta sätt också i fråga om boendemedlemmarna. Suppleanterna kan väljas samtidigt som egentliga boendemedlemmarna för att undvika att man måste sammankalla extra möte, när en person flyttar bort eller någon annan förändring sker. Valet av suppleanter sker på samma sätt som valet av egentliga boendemedlemmar.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.