Skip to main content

Samarbetsorgan mellan invånarna och hyreshussamfundet

Boendekommittéerna kan besluta att tillsätta ett samarbetsorgan mellan invånarna och hyreshussamfundet.
Sättet är fritt. Man behöver inte inrätta ett samarbetsorgan.

Samarbetsorganet mellan invånarna och hyreshussamfundet behandlar samförvaltningsärenden som gäller hyreshussamfundets hela bostadsbestånd. De ärenden som behandlas kan gälla till exempel boende, underhåll av bostäder eller reparationer.

Samarbetsorganets syfte

Samarbetsorganets uppgift är att representera hyreshussamfundets alla invånare i relation till samfundet. Syftet är att samla synpunkter från stämmor och boendekommittéer.

Samarbetsorganets syfte är att vara ett genuint förhandlande organ som fungerar som samtalspartner med hyreshussamfundets ledning. Samarbetsorganet framför invånarnas åsikter och hyreshussamfundet ska i sin verksamhet beakta samarbetsorganets ståndpunkt. Den egentliga beslutanderätten och ansvaret för besluten innehas dock av hyreshussamfundet. Syftet med samarbetsorganet är att hitta en gemensam linje där båda parterna beaktas.

Val av samarbetsorgan och rösträtt

Valet av medlemmar i samarbetsorganet är fritt och kan anpassas till det berörda samfundet. Det vore bra om medlemmarna jämlikt representerade hus i olika områden och fastighetstyper samt hus i olika åldrar. Antalet medlemmar i samarbetsorganet kan anpassas till samfundets storlek. Medlemsantalet ska vara tillräckligt, men inte för stort, för att samarbetsorganet ska kunna fungera. För att det verkligen ska vara fråga om ett samarbetsorgan måste ägaren vara med i verksamheten.

I samarbetsorganet kan invånarna i en hyresbestämningsenhet representeras till exempel av något av följande:

 • boendekommitténs ordförande

 • en ställföreträdare som valts för boendekommittén

 • en representant som har valts genom val eller på något annat sätt som de boende bestämmer.
  Rösträtt i samarbetsorganet utövas av de invånare som är medlemmar i samarbetsorganet.

Rösträtt i samarbetsorganet utövas av de invånare som är medlemmar i samarbetsorganet.

Samarbetsorganets rättigheter

Samarbetsorganet har rätt att delta i

 • fastställandet av principer för uthyrning av gemensamma bilplatser, bastu, tvättstugor och motsvarande lokaler och för beslut om användning av invånarlokaler som används mer omfattande än av ett kvarter

 • för beredning av ett hyreshussamfunds budgetförslag, förslag till bestämning av driftsvederlag, utjämnings- och graderingsgrunder samt reparationsåtgärder

 • beredningen av långsiktiga reparations- och finansieringsplaner

 • organisering av servicesystem, disponent- och underhållsuppgifter

 • beredning av avtal om underhåll och skötsel av bostadsrättshus och andra byggnader samt fastigheter;

 • beredning av sådana ombyggnader och renoveringar genom vilka fastigheter och byggnader fås att motsvara sedvanliga krav vid respektive tidpunkt;

 • i beredningen av upphandlingen av boendetjänster

 • beredning av åtgärder för överlåtelse eller rivning av hyreshus eller befrielse från användnings- och överlåtelsebegränsningar samt förhandlingar efter att hyreshussamfundets beslut.

Upphandling är en central faktor som påverkar hyran och boendet. Hyreshussamfundet ska informera samarbetsorganet om kommande upphandlingar för hyreshus och boendet. Man kan informera om planeringen av konkurrensutsättningar och processens framskridande, men i allmänhet kan man inte ge information om själva konkurrensutsättningen med hänsyn till företagshemligheten. Samarbetsorganet ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter på konkurrensutsättning vid upphandlingar.

Samarbetsorganet kan lägga fram förslag, förhandla och ge utlåtanden i frågor som gäller boende i hyreshussamfund. Samarbetsorganet kan göra förslag till hyreshuset, som ska svara på dessa framställningar inom skälig tid och meddela hur ärendet framskrider.

Hyreshussamfundet ska ge samarbetsorganet en sådan efterkalkyl som avses i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättslån. Med efterkalkyl avses en kalkyl som gjorts på samfundsnivå.

Överföring av samarbetsorganets rättigheter och avstående från att tillsätta samarbetsorgan

Ett samarbetsorgan kan överföra sina rättigheter till den kommitté som det valt. Hyreshussamfundens storlek, verksamhet och förvaltningsstrukturer varierar och arbetsfördelningen mellan boendekommittéerna och samarbetsorganet bör vara flexibel för att ärenden ska kunna behandlas på den mest lämpliga samförvaltningsnivån.

Samarbetsorganet kan besluta att inget samarbetsorgan tillsätts för följande mandatperiod. Om det inte finns något samarbetsorgan kan beslutet fattas av boendekommittéerna. Då tillämpar invånarna i regel inte de rättigheter som föreskrivs samarbetsorganet i lag. Om det har beslutats att någon rätt som hör till samarbetsorganet ska överföras till den valda boendekommittén, kan boendekommittén i fråga dock utnyttja denna rätt även om ett samarbetsorgan inte har tillsatts för följande mandatperiod.

Samarbetsorganets resekostnader och övriga ersättningar

Hyreshussamfundet ersätter de boendes skäliga resekostnader som orsakas av att delta i samarbetsorganets möte. Även små arvoden kan betalas om arbetsmängden är stor.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.