Skip to main content

Övervakare som väljs av de boende

Invånarna har rätt att välja en övervakare som följer upp och granskar hur hyresbestämningsenheten eller samfundet sköter ekonomin och förvaltningen. Boendestämman väljer en övervakare för respektive hyresbestämningsenhet. Samarbetsorganet väljer en övervakare för respektive samfund. Om det inte finns något samarbetsorgan är det boendekommittéernas ordförande som väljer.

Hyreshussamfundet kan besluta att boendestämman, boendekommittén eller samarbetsorganet får delta i valet av revisor eller att revisorn väljs bland de personer som de boende föreslår. Om de boende har deltagit i valet av revisor för hyreshussammanslutningen och ingen särskild övervakare har valts, sköter revisorn i fråga också övervakarens uppgifter.

Övervakarens mandattid är densamma som mandattiden för hyreshussammanslutningens revisor.
Hyreshussamfundet svarar för kostnader som orsakats av övervakningen.

Övervakarens behörighet

Av övervakaren förutsätts sådan kännedom om grundläggande ekonomiska och juridiska frågor att hen tillräckligt pålitligt kan sköta övervakarens uppgifter. Kompetensen bedöms från fall till fall.

Övervakaren förutsätts dock inte ha motsvarande kännedom om ekonomiska och juridiska frågor, redovisning och revision som en GR-, CGR- eller OFGR-revisor som utför lagstadgad revision. Om den som väljs till övervakare har en särskild yrkeskompetens för granskning kan de allmänna principerna leda till att hen förutsätts ha högre kompetens för uppdraget än en person som saknar sådan kompetens.

Vilka saker övervakar övervakaren?

Övervakaren kan i synnerhet koncentrera sig på att granska sådant som intresserar invånarna, såsom hyresbestämning eller självkostnadsprincipen. Den instans som valt övervakaren bestämmer vad som ska övervakas. På så sätt undviker man överlappning av hyreshusets lagstadgade revision och även överlappande kostnader.

Övervakarens rättigheter och skyldigheter

Övervakaren har samma rätt att få uppgifter om hyreshussamfundets eller hyresbestämningsenhetens ekonomi och förvaltning som hyreshussamfundets revisor.

Revisorn har rätt att få vissa uppgifter och rätt att närvara vid de sammanträden i bolagets organ där ärenden som hör till revisorns uppgifter behandlas. Samfundets revisor ska granska samfundets bokslut och bokföring samt administration i den omfattning som god revisionssed förutsätter.

På övervakarens tystnadsplikt och skadeståndsansvar tillämpas vad som föreskrivs samfundets revisor.
Det krävs inte att samfundet lämnar uppgifterna elektroniskt till övervakaren, utan de uppgifter som övervakaren behöver kan finnas på hyreshussamfundets byrå.

Berättelse om övervakarens observationer

Övervakaren ska ge en berättelse över fullgörandet av sin uppgift till de som valt övervakaren. Berättelsen delges också hyreshussamfundet.

I berättelsen kan övervakaren presentera iakttagelser om sådana omständigheter som enligt övervakaren inte är i skick i hyresbestämningsenhetens eller hyreshussammanslutningens förvaltning eller ekonomi. Man kan också berätta om sådant som skötts väl. Om övervakaren tidigare har gjort en observation eller ett påpekande kan hen i berättelse nämna att iakttagelsen har förändrats.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.