Skip to main content

Beslutsfattande i samförvaltningen

Samförvaltningens organ fattar beslut genom omröstning. Den åsikt som majoriteten av rösterna understöder blir beslutet av ett samförvaltningsorgan. Faller rösterna lika, avgörs ärendet enligt lott, och i övrigt enligt den åsikt som ordförande understöder.

Organet kan också bestämma att ett beslut i ett visst ärende ska fattas på något av följande sätt:

  • enhälligt

  • med kvalificerad majoritet

  • så att alla röstberättigade understöder

  • med tillämpning av något annat valsätt.

I samförvaltningens beslutsfattande kan man nyttja elektroniska metoder, såsom applikationer, hyreshussamfundets webbplats eller sociala medier, med hjälp av vilka man kan höra en större grupp.

Avskedande av organ eller medlem

Ett organ inom samförvaltningen eller en medlem i organet kan avskedas under mandatperioden. Beslutet kan fattas av den instans som valt organet i fråga. Villkoret är att minst hälften av de röstberättigade som är närvarande eller representerade vid mötet understöder beslutet om avsked.

Besluten protokollförs

På beslutsfattandet i ett organ inom samförvaltningen tillämpas i övrigt bestämmelserna i 5 kap. i föreningslagen (503/1989). I 5 kap. i föreningslagen föreskrivs till exempel om protokoll (31 §). Mötets ordförande ska se till att det förs protokoll över besluten på mötet. Alla invånare som har rätt att delta i mötet har rätt att be om tillgång till protokollet. Protokollet kan också göras tillgängligt elektroniskt.

Lagar (Finlex)

Föreningslag (503/1989) 5 kap.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.