Skip to main content

Rätt till information och informationsskyldighet

Rätt till information

Boendestämman och boendekommittén har rätt att av hyreshussamfundet eller dennes företrädare få sådana uppgifter om hyresbestämningsenheten som de behöver för att utöva sina rättigheter.

Samarbetsorganet har motsvarande rätt att av hyreshussamfundet få de uppgifter om hyreshussamfundet som det behöver för att utöva sina rättigheter.

Om boendestämman, boendekommittén eller samarbetsorganet av en särskild orsak ber att få uppgifterna styrkta av revisorn, ska de lämnas på det sättet. Om man har bett att uppgifterna ska vara styrkta av en revisor men uppgifternas riktighet inte kan styrkas, ska revisorn konstatera detta.

Teman för hållbart boende kan behandlas till exempel i samband med boendekommitténs eller samarbetsorganets verksamhet. De boende har rätt att

  • få information om energiförbrukningen och energibesparingen i hyresbostäder och -hus

  • få information om målsättningar för miljövänlighet och att minska koldioxidutsläpp

  • exempelvis föreslå åtgärder och förbättringar med syfte att bli mer energieffektiv och koldioxidsnål

Teman för hållbart boende kan behandlas till exempel i samband med boendekommitténs eller samarbetsorganets verksamhet.

Informationsskyldighet

Invånarna och deras organ ska informeras om ärenden som kan ha betydelse för de rättigheter som fastställs i samförvaltningslagen.

Utgångspunkten är att de som bor i eller innehar lägenheter informeras om ärenden som gäller hyresbestämningsenheten och att samarbetsorganet informeras om ärenden som gäller hyreshussamfundet. I synnerhet aktuella uppgifter om reparationer, vilka omfattas av informationsskyldigheten, är viktiga för invånarna.

Sättet att informera kan väljas beroende på vilket ärende informationen gäller. Hyreshussamfundet ska presentera uppgifterna i en så tydlig och begriplig form som möjligt och beroende på ärendet eventuellt även en visuell presentation. Man ska också redogöra för invånarna om vilken betydelse uppgifterna har för beslutsfattandet.

I informationen bör man beakta behovet av att kommunicera på olika språk samt språklagen. Affärshemligheter eller andra sådana ärenden som begränsas av dataskyddet eller skyddet för privatlivet omfattas inte av informationsskyldigheten.

Regelbunden kommunikation ökar förtroendet mellan invånare och hyreshussamfundet och främjar en fungerande samförvaltning.

Lagar (Finlex)

Språklag (423/2003)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.