Skip to main content

Samförvaltningens organ som de boendes kanaler för påverkan

Samförvaltningslagen ger invånarna möjligheter att påverka på många olika nivåer. Alla invånare kan delta i boendestämman, i vissa organ eller de kan välja en boendemedlem som representerar dem i uppdrag, och för övervakningen av ekonomin och förvaltningen kan de välja också en utomstående person.

Möjligheter att påverka samt organ

  1. boendestämma: möte som ordnas årligen för invånarna i samma hyresbestämningsenhet

  2. boendekommitté: organ som består av invånare och som ska främja boendetrivseln, gemenskapen och säkerheten i en viss hyresbestämningsenhet

  3. samarbetsorganet mellan invånarna och hyreshussamfundet behandlar samförvaltningsärenden som gäller hyreshussamfundets hela bostadsbestånd

  4. representation i styrelse eller motsvarande organ: en boendemedlem representerar alla invånare i samfundets styrelse eller motsvarande organ

  5. övervakning av hyresbestämningsenhetens eller samfundets ekonomi och förvaltning: en övervakare som valts av invånarna övervakar ekonomin och förvaltningen antingen för hela samfundet eller för en hyresbestämningsenhet.

Med hyresbestämningsenhet avses en helhet av ett eller några hus som ligger nära varandra och för vilken hyran fastställs gemensamt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.