Skip to main content

Styrning och övervakning av samförvaltningslagen

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (Ara) styr och övervakar samförvaltningen. Både hyreshussamfund och invånare kan be Ara om råd och anvisningar för tillämpning av samförvaltningen.

Eventuella missförhållanden ska i första hand lösas genom handledning och rådgivning. Om man genom styrningen inte kan nå en regelrätt boendeförvaltning är det möjligt att införa påföljder som avses i samförvaltningslagen.

Om hyreshussamfundet försummar sina skyldigheter enligt samförvaltningslagen eller i övrigt handlar i strid med samförvaltningslagen, kan Ara sätta ut en tidsfrist inom vilken en skyldighet ska fullgöras eller förfarandet rättas till. Ara kan förena uppdraget eller rättelse av förfarandet med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).

Om det är fråga om försummelse att sammankalla ett möte som avses i samförvaltningslagen, kan Ara också berättiga någon av de boende att sammankalla mötet för att behandla ett ärende som avses i lagen.

Förvaltningsklagan

Om samförvaltningen inte efterlevs kan man överklaga fel och försummelser till Ara.

Med förvaltningsklagan avses en anmälan eller en angivelse om felaktigt förfarande eller försummelse till tillsynsmyndigheten. Efter att ha satt sig in i klagomålet kan myndigheten administrativt styra den vars verksamhet klagomålet gäller.

Ett klagomål i ett ärende som är äldre än två år undersöks inte, om det inte är särskilt motiverat. Ett klagomål är aldrig ett sätt att söka ändring i ett beslut. Ara kan inte ändra eller häva beslut eller andra åtgärder genom beslut med anledning av ett klagomål, utan förfarandets riktighet undersöks i efterhand.

När ett klagomål avgörs kan Ara anmärka på ett eventuellt felaktigt förfarande och vid behov administrativt styra den som klagomålet gäller. Svaret på ett klagomål kan inte överklagas.

Lagar (Finlex)

Viteslag (1113/1190)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.