Skip to main content

Styrning av valet av hyresgäster

Ara styr kommunerna, välfärdsområdena och hyreshusens ägare i valet av hyresgäster.

Ara besöker kommuner, välfärdsområden och hyreshussamfund för att ge handledning bland annat i problemsituationer som rör användningen av bostäderna. Ara kan också begära utlåtanden från kommuner och välfärdsområden och granska ägarsamfund. I Aras uppgifter ingår dessutom

  • övervakning av hyresbestämningen

  • styrning av boendedemokrati enligt samförvaltningslagen och från och med 1.1.2024 även övervakning

  • uppsägning av aravalån

  • inställande av betalningen av räntestöd

  • förbjuda att ränta som beräknas på självfinansieringsandelen uppbärs eller

  • inkomstföring av inkomsten som ska betalas till ägaren i fall där användningen av bostaden eller fastställande av hyran har varit i strid mot bestämmelserna.

Behandling av förvaltningsklagan

Ara har behandlat förvaltningsklagan gällande valet av hyresgäster fram till 31.8.2023. Förvaltningsklagan som gäller val av hyresgäster riktas från och med 1.9.2023 till den kommun där bostaden är belägen. Om bostaden är avsedd som bostad för grupper med särskilda behov och välfärdsområdet ansvarar för att ordna boendeservice för bostaden, riktas förvaltningsklagan som gäller val av hyresgäster till välfärdsområdet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.