Skip to main content

Val av hyresgäster som offentlig förvaltningsuppgift och tillhörande tjänsteansvar

Val av hyresgäster till hyresbostäder som finansierats med statligt stöd är en offentlig förvaltningsuppgift, så vid valet av hyresgäster iakttas allmänna förvaltningslagar och de personer som väljer hyresgäster handlar under tjänsteansvar. På de personer som sköter valet av hyresgäster tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelserna tillämpas också på personer som är anställda hos ägarens underleverantör och som sköter val av hyresgäster. Bestämmelserna om tjänsteansvar och skadeståndsansvar tillämpas också på medlemmarna i en sammanslutnings organ eller ledning när de sköter uppgifter som gäller val av hyresgäster.

Allmänna förvaltningslagar

Allmänna förvaltningslagar är

  • förvaltningslagen

  • språklagen

  • lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen)

  • lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

Övriga lagar som tillämpas

På den som sköter offentliga förvaltningsuppgifter tillämpas dessutom följande lagar delvis:

  • lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (lagen om digitala tjänster)

  • lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (informationshanteringslagen).

Tolkning och tillämpning av valbestämmelserna och tjänsteansvaret

Hyreshussamfunden ansvarar själva för tolkningen och tillämpningen av bestämmelserna om val av hyresgäster och tjänsteansvar. I sista hand avgör de högsta laglighetsövervakarna och/eller de allmänna domstolarna tillämpningsområdet för den offentliga förvaltningsuppgiften och tjänsteansvaret samt de åtgärder som hör till dem.

Mer om ämnet

Val av hyresgaster som offentlig forvaltningsuppgift och tillhorande tjansteansvar (22.06.2023).pdf

Lagar (Finlex)

Förvaltningslag (434/2003)

Språklag (423/2003)

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)

Lag om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003)

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.