Skip to main content

Lösning av problem i boendet

Problem relaterade till boende kan lösas genom samarbete mellan olika kommunala myndigheter och andra aktörer i branschen. Bostads-, social- och hälsovårdsmyndigheterna samt hyresbostädernas ägare kan tillsammans förhindra att problemen förvärras genom att ingripa i situationen i tillräckligt god tid. Problemen kan uppstå till följd av olika typer av svårigheter i livet, och för att lösa dem måste olika metoder och servicesystem tillämpas.

Boenderådgivare hjälper och vägleder vid olika problem med boendet, till exempel följande

 • svårigheter som gäller hyresbetalningen,

 • vid hot om vräkning,

 • ansökan om stöd och förmåner,

 • övriga boenderelaterade problem.

Upplevelser av störande liv

Spektret av upplevelser av störande livsföring och tvister mellan grannar är mycket mångfaldigt. Påståenden om hyresgästens störande liv bör dokumenteras med tanke på hyresgästens rättsskydd. Innan hyresavtalet sägs upp, hävs eller före vräkningsprocessen ges den boende i enlighet med hyreslagen möjlighet att bli hörd och möjlighet att korrigera störningssituationen.

Centret för grannskapsmedling hjälper vid behov i störningssituationer. Initiativet till medling i tvister mellan grannar kan göras av en part i tvisten, en annan boende, en företrädare för fastighetsbolaget eller en annan aktör, till exempel den sociala myndigheten. I medlingen förs alltid en öppen diskussion med parterna i tvisten eller konflikten med hjälp av utbildade medlare.

Ansökan om bostad för en person som vräkts på grund av störande liv

När en boende som vräkts från sin tidigare bostad på grund av störande beteende söker en ny bostad, ska det i ansökan ingå en utredning om att hen har ändrat sina vanor. Om det har uppstått skador på bostaden, måste den boende betala reparationskostnaderna eller åtminstone lägga upp en realistisk plan för hur skadorna ska ersättas innan hen kan få ett nytt hyresavtal.

Svårigheter att betala hyra

Om en hyresgäst har svårt att betala hyran bör man så snabbt som möjligt åtgärda situationen innan hyresskulderna blir alltför stora. Det lönar sig först att kontrollera om hyresgästen har sökt bostadsbidrag och råda hen att kontakta FPA eller socialmyndigheterna för att ta reda på om hen kan få utkomststöd.

FPA ansvarar för beviljandet, utbetalningen och rådgivningen av grundläggande utkomststöd. FPA ger hyresgarantin som en skriftlig betalningsförbindelse. Med betalningsförbindelsen förbinder sig FPA att ersätta hyresvärden för skador som orsakas av att den hyresgäst som är stödmottagare inte uppfyller sina skyldigheter enligt hyresavtalet.

FPA ger beslutet om hyresgaranti till stödmottagaren, som skickar betalningsförbindelsen till hyresvärden. I vissa fall kan betalningsförbindelsen skickas direkt till hyresvärden, om stödmottagaren ger sitt samtycke till det. Som hyresgaranti ges i allmänhet ett belopp som motsvarar högst två månaders hyra.

Kommunerna beviljar kompletterande och förebyggande utkomststöd. En hyresgäst kan också söka ett lån med låg ränta hos stiftelsen Takuusäätiö för att betala hyresskulder och förhindra att hen blir vräkt. Rådgivningen och handledningen bör särskilt riktas till ungdomar som vill börja leva självständigt och ska ingå sitt första hyresavtal.

De bostäder för vilka statligt stöd betalats är avsedda för vanligt boende och de som bor i huset är berättigade till ett normalt liv. Hyrorna för aravahyresbostäder bestäms enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att om någon underlåter att betala hyran blir de andra tvungna att betala också för honom eller henne.

Ansökan om bostad för den som vräkts på grund av hyresskulder

När den som vräkts på grund av hyresskulder ansöker om en ny bostad ska hen lämna in en betalningsplan med verifikat över den återstående hyresskulden. Till en början kan man prova att ingå ett hyresavtal för en viss tid eller ett hyresavtal i andra hand med socialmyndigheten.

Stöd och handledning för boendet

Boenderådgivning erbjuds i flera kommuner eller hyreshussamfund. Boenderådgivare hjälper och vägleder vid olika problem med boendet, till exempel följande

 • svårigheter som gäller hyresbetalningen,

 • vid hot om vräkning,

 • ansökan om stöd och förmåner,

 • övriga boenderelaterade problem.

Man kan också få hjälp med boendet av en stödperson. Stödpersonerna hjälper sina klienter att klara det dagliga livet och även med bostadsrelaterade problem. Det finns stödpersoner som bland annat arbetar med rehabilitering av psykpatienter och missbrukare, frigivna fångar och ungdomar eller familjer inom ramen för barnskyddet.

I kommuner som tar emot flyktingar finns vanligen stödpersoner och tjänstemän som hjälper på begäran. Vissa kommuner har också etniska boenderådgivare. Det behövs rådgivning i praktiska frågor kring boende, till exempel

 • hyresgästens rättigheter och skyldigheter,

 • husets ordningsregler och

 • användning av gemensamma utrymmen och apparater.

Finlands Flyktinghjälp har på sin webbplats publicerat material om boende, såsom handböcker och videor om boende. Materialet finns på flera olika språk. Ämnena varierar från skötsel av hemmet och säkerhet till hyresgästens rättigheter och skyldigheter.

Hyreshusens ägare kan också i mån av möjlighet ge handledning i frågor som gäller boende på olika språk.

På webbplatsen InfoFinland finns också information om hur det är att flytta till Finland och att bo och leva i det finländska samhället.

Mer om ämnet

Centret för grannskapsmedling

Finlands Flyktinghjälp

InfoFinland

Takuusäätiö

Lagar (Finlex)

Lag om hyra av bostadslägenhet (481/1995, hyreslagen)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.