Skip to main content

Avvikelser i valet av hyresgäster

Avvikelser från förmögenhet och inkomst

I följande fall kan sökanden väljas till boende oberoende av förmögenhet och inkomster:

 1. Hushållen byter hyresbostäder sinsemellan.

 2. Bostaden byts från en hyresbostad till en annan som har samma faktiska ägare. Då ska dock bostadsbehovet enligt kriterierna för val av hyresgäster beaktas.

 3. Bostaden söks av ett hushåll som är nödvändigt för underhållet och skötseln av ett hus som används som hyresbostad. Syftet är att husets underhållspersonal ska vara lätt att nå. Undantaget gäller inte kontorspersonal vid servicebolag eller disponenten.

 4. Det är fråga om förlängning av hyresrätten med stöd av lagen om hyra av bostadslägenhet (45, 46, 48 eller 88 § lagen om hyra av bostadslägenhet).

  • Hyresrätten kan överlåtas till maken, till barn som hör till familjen eller till någondera makens förälder, om mottagaren bor i lägenhet (45 § i lagen om hyra av bostadslägenhet).

  • Om en hyresgäst avlider har maken, barn som hör till familjen eller någondera makens förälder, om mottagaren bor i lägenhet, samt den som hade hyrt lägenheten tillsammans med den avlidna hyresgästen rätt att fortsätta hyresförhållandet (46 § i lagen om hyra av bostadslägenhet).

  • Vid bo- eller äktenskapsskillnad kan en domstol efter ansökan avgöra vilken av makarna som är i större behov av bostad och därmed mer berättigad att fortsätta bo i hyresbostaden. Det spelar ingen roll i vems namn hyresavtalet ingåtts. Detta gäller även andra än gifta makar som har hyrt bostad tillsammans (48 § i lagen om hyra av bostadslägenhet).

 5. Hyresbostaden berörs enligt aravabegränsningslagen av en förlängd begränsningstid på tio år och uthyrningen sker under dessa tio år. Undantaget kan dock gälla högst 15 procent av alla bostäder i hyreshuset.

Avvikelse från förmögenhet

En sökande kan väljas till hyresgäst oberoende av förmögenhet, om det är fråga om att stödja sådant boende som av sociala eller hälsomässiga skäl är särskilt nödvändigt. Ett sådant undantag är möjligt om sökande har ett behov av serviceboende som konstaterats med ett skriftligt utlåtande av en yrkesperson inom social- eller hälsovården. Inte heller i den här situationen får man dock välja en sökande som hyresgäst om den sökandes förmögenhet är tillräckligt stor för att skaffa en bostad och omsorg som motsvarar behoven.

När man i sådana situationer bedömer sökandens förmögenhet för att skaffa bostad och omsorg, kan värdet på en vanlig egen bostad dras av från den förmögenhet som ska tas i beaktande. Ara rekommenderar att kommunerna fastställer värdet på en vanlig bostad på ifrågavarande ort.

Personer som ansöker om serviceboende med heldygnsomsorg kan ha en förmögenhet som överskrider den gräns som fastställts för orten. I bedömningen av förmögenheten kan man beakta den förmodade boendetiden och kostnaderna för serviceboendet.

Vid bedömningen av förmögenheten kan man till exempel använda följande beräkningsformel:

Inom välfärdsområdet multipliceras det genomsnittliga dagspriset för serviceboende med heldygnsomsorg med 365 dagar. Produkten av dessa multipliceras med den genomsnittliga boendetid som välfärdsområdet känner till.

Exempel: (genomsnittligt dagspris (t.ex. 190 euro) x 365) x (genomsnittlig boendetid i år (t.ex. 1,5 år)) = förmögenhetsgräns för serviceboende med heldygnsomsorg

OBS! Som talvärden används uppgifter från ifrågavarande välfärdsområde.

Avvikelse från bostadsbehovet

En sökande kan väljas till hyresgäst i en hyresbostad även om förutsättningarna för bostadsbehov inte uppfylls om den sökande har en statsunderstödd hyresbostad som då blir ledig. Till exempel kan en person som bor ensam i en liten tvåa väljas till en trea som färre personer ansöker om. I dessa situationer gäller undantaget endast bostadsbehovet, dvs. beloppet av inkomster och förmögenhet beaktas dock. Syftet med detta är att främja bostädernas omlopp och göra boendestrukturen i hyreshuset mångsidigare.

Tillfälliga undantagslov i valet av hyresgäster

Kommunen kan ge tillstånd att hyra bostaden till personer som inte uppfyller kraven. Undantagslovet kan dock ges för högst två år åt gången.

Det ska vara fråga om ett brådskande behov som från samhällets sida är ändamålsenligt och nödvändigt eller annars ytterst brådskande, till exempel

 • att företaget har ett starkt behov av er personal

 • att företaget flyttar till en annan ort

 • att personen plötsligt blir bostadslös till exempel på grund av eldsvåda eller motsvarande orsak.

Tillståndet får inte i väsentlig grad försämra möjligheterna att få en bostad för sådana sökande som uppfyller villkoren.

Undantaget kan endast gälla ett litet antal bostäder.

Brist på sökanden som uppfyller villkoren

Om sådana sökande som uppfyller förutsättningarna saknas, kan även andra sökande väljas till hyresgäster. Till hyresgäster ska i så fall väljas sökande vars förhållanden närmast motsvarar det som förutsätts i grunderna för valet av hyresgäster.

Kommunens bostadsmyndigheter har en allmän uppfattning om bostadsmarknadsläget på orten. Till exempel i kommuner där det vanligen är stor efterfrågan på bostäderna kan en enskild bostad förknippas med sådana orsaker som gör att man inte hittar sökande till den. I andra kommuner ökar antalet tomma bostäder ständigt på grund av att befolkningen minskar.

Därför är det bra om kommunen meddelar husägaren hur man ska gå till väga om det inte finns sökande som uppfyller villkoren. Förfarandet kan vara flexibelt så att bostäderna inte blir tomma.

Ara behöver inte informeras om att kommunen beviljat tillstånd att göra undantag från grunderna för val av hyresgäster.

Lagar och förordningar (Finlex)

Statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder (166/2008)

Lag om hyra av bostadslägenhet (481/1995)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.