Skip to main content

Hur övervakas valet av hyresgäster

Kommunerna och välfärdsområdena ska övervaka att valet av hyresgäster i hyres- och delägarbostäder som byggts med statligt stöd genomförs på det sätt som avses i följande lagar och förordningar:

  • aravabegränsningslag (1190/1993)

  • lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001)

  • lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016)

  • statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder (166/2008).

Om objektet har fått investeringsstöd för specialgrupper ska den person som ansvarar för övervakningen också övervaka att de skyldigheter som gäller val av hyresgäster enligt lagen om investeringsstöd (1281/2004) iakttas.

Kommunen och välfärdsområdet ska besluta om sitt tillsynssätt och om hur och i vilken omfattning de årligen sköter den lagstadgade uppgiften. Ara rekommenderar att kommunen och välfärdsområdet fattar ett beslut om tillsynssätt för tillsynen över valet av hyresgäster. Övervakningen ska vara tillräckligt omfattande så att man kan säkerställa att bestämmelserna om val av hyresgäster iakttas.

Tillsynsmyndighetens rätt till uppgifter

Tillsynsmyndigheten har lagstadgad rätt att få uppgifter av ägaren som grund för valet av hyresgäster genom vilka den kan utreda huruvida de som valts till hyresgäster uppfyller de förutsättningar som fastställts gällande bostadsbehov, inkomster och förmögenhet.

Om brister upptäcks i övervakningen

Om man i övervakningen av val av hyresgäster lägger märke till att en hyreshusägare inte följer bestämmelserna och anvisningarna eller följer dem men bristfälligt, ska den övervakande myndigheten ingripa till exempel genom att ge en skriftlig anmärkning om saken. Vid behov kan övervakningen effektiviseras genom att den övervakning som ägaren till hyreshuset i fråga genomför ändras till förhandsövervakning. Detta kan göras antingen för viss tid eller tills vidare. Om man senare upptäcker att ägaren fortfarande inte följer bestämmelserna ska den övervakande myndigheten meddela Ara om saken.

I Aras styrningsbrev ges närmare anvisningar om övervakningen, till exempel om innehållet i beslutet om övervakningssätt och övervakningsmetoderna.

Mer om ämnet

Anvisning till kommuner och valfardsomraden om overvakning av val av hyresgaster (30.05.2023).pdf

Lagar (Finlex)

Aravabegränsningslag (1190/1993)

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001)

Lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016)

Statsrådets förordning om val av boende till arava- och räntestödshyresbostäder (166/2008)

Lag om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.