Skip to main content

Hur ansöker man om en bostad

Bostadsansökan

I miljöministeriets förordning (80/2005) föreskrivs vilka uppgifter som ska ingå i bostadsansökan. I ansökan ska efterfrågas sådan information som gör att den som väljer hyresgäst kan erbjuda den lediga bostaden till den som behöver den mest.

Väsentliga uppgifter är

 • sökandens nationalitet,

 • personuppgifterna för dem som kommer att bo i bostaden,

 • den sökandes bostadsbehov,

 • vilken inkomst och förmögenhet medlemmarna i det ansökande hushållet har,

 • uppgifter om den lägenhet ansökan gäller,

 • uppgifter om nuvarande bostad.

På blanketten ska också finnas en försäkran att uppgifterna är korrekta och anges hur länge ansökan är i kraft. Ansökningstiden ska vara minst tre månader. Den som tar emot ansökan är skyldig att be om tilläggsutredningar för att utreda grunderna för val av hyresgäster. Sökanden är skyldig att lämna in de begärda utredningarna. Om förhållandena ändras ska ansökan korrigeras enligt detta.

Hur fyller man i bostadsansökan

En stor del av ägarna av hyresbostäder använder ett elektroniskt ansökningssystem. Bostaden söks i en webbtjänst, för vilken den sökande i allmänhet behöver antingen personliga nätbankskoder eller koder som ägaren av hyreshuset skickat. I tjänsten sparas sökandens ansökan och händelseuppgifter. Man kan också ändra eller uppdatera den egna ansökan via tjänsten.

Det kan också finnas webbtjänster där ansökan görs utan att man loggar in i tjänsten, det vill säga utan bank- eller inloggningskoder. Då kan den sökande inte själva följa ansökans status eller ändra uppgifterna i ansökan.

Om sökanden inte kan göra en bostadsansökan i webbtjänsten

Om den sökande inte själv kan fylla i bostadsansökan i webbtjänsten, hjälper hyreshusägarnas och kommunens kundserviceställen med att göra ansökan.

Ansökan kan också göras på en pappersblankett om det inte ens med assistans är möjligt att använda webbtjänsten. Ansökningsblanketter tillhandahålls av de som äger hyresbostäder och av kommunens bostadsväsende. Den sökande skickar den undertecknade ansökan till hyreshusets ägare.

Som pappersansökningsblankett eller som en mall för den kan man också använda mallen för bostadsansökan som finns på Aras webbplats (ARA 100). Den finns på finska, svenska och engelska.

Underteckna elektronisk ansökan

En elektronisk ansökan anses vara undertecknad om sökanden har loggat in i tjänsten med sina bankkoder för att göra en bostadsansökan eller har undertecknat ansökan med en elektronisk signatur. Den sökande försäkrar att uppgifterna i den elektroniska ansökan är riktiga, och en ansökan som gjorts på detta sätt behöver inte skrivas ut separat för underskrift.

Om sökanden har gjort en elektronisk ansökan utan stark autentisering eller elektronisk signatur, kan man i hyresavtalet lägga till en klausul där sökanden försäkrar att de uppgifter som hen uppgett är riktiga. Inte heller då behöver ansökan skrivas ut för underteckning.

Om en utomstående person sköter kontakten på bostadssökandens vägnar

En utomstående person kan sköta kontakten på bostadssökandens vägnar endast om personen i fråga har gett sitt samtycke till att uppgifter om hen behandlas. I praktiken är det alltid bra att be om ett skriftligt samtycke.

Bilagor till bostadsansökan

Bilagorna till ansökan ska skickas in i pappersform eller i elektronisk form till bostadens ägare inom angiven tid, dock senast innan hyresavtalet görs upp. De som ansöker om en studiebostad behöver inte foga utredningar till ansökan.

Innan hyresavtalet görs ska följande utredningar fogas till bostadsansökan:

 • löneintyg över bruttomånadsinkomster eller utdrag ur inkomstregistret över utbetalda löner för alla förvärvsarbetande personer som flyttar till lägenheten

 • av pensionstagaren ett intyg över pensionsbeloppet (brutto, euro/mån.) eller den del av den senaste förhandsifyllda skattedeklarationen där de utbetalda pensionerna framgår

 • den senaste förhandsifyllda skattedeklarationen för alla personer över 18 år som flyttar in i lägenheten

 • utredning över det gängse värdet på egendom, om någon av de personer som flyttar in i lägenheten har förmögenhet.

I den förhandsifyllda skattedeklarationen kontrolleras den del som har rubriken tillgångar. Om sökanden har förmögenhet, kan man överväga att även begära den del av den förhandsifyllda skattedeklarationen som har rubriken skulder. Om de uppgifter som den sökande uppgett avviker från uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen kan man överväga att begära ett skattebeslut från senast verkställda beskattning. Så kan man göra till exempel i fall där den sökande och den som väljer hyresgäst är av olika åsikt om vilka inkomster/och eller vilken förmögenhet och vilka skulder som ska beaktas.

Andra eventuella bilagor

Vid behov kan dessutom följande bilagor begäras av sökanden:

 • fastighetsskattebeslut för fastigheter

 • utredningar om besparingar, depositioner och medel på bankkonton (vid behov begärs bankens utredning om finansieringstillgångarna till exempel med bilagan Bankens utredning till ansökan om reparationsunderstöd i Ara)

 • utredning om utländsk förmögenhet

 • vid skilsmässa ett intyg över att skilsmässan är anhängig och vid behov ett bodelningsavtal eller äktenskapsförord för värdering av förmögenhet

 • skyldighet att flytta enligt domstolsbeslut

 • graviditetsintyg

 • studieintyg

 • inkomster från föregående och innevarande år, om personens månadsinkomster varierar betydligt per period, till exempel på grund av projektarbete som pågår i flera månader eller säsongsbetonat arbete (i dessa fall kan även skattedeklarationens uppgifter utnyttjas vid fastställandet av den genomsnittliga bruttomånadsinkomsten)

 • andra eventuella intyg som sökanden vill åberopa eller som kan påverka sökandens prioritetsklassificering eller storleken på den bostad som ansökan gäller.

Om hushållet flyttar från en ägarbostad till en hyresbostad på en annan ort på grund av en arbetsplats, ska följande bilagor begäras av sökanden:

 • en utredning över användningen av den egna bostad som finns på orten man lämnar (från förmögenheten kan dras av värdet på den egna bostaden, eventuella hyresinkomster beaktas som inkomster till hushållet),

 • arbetsgivarintyg från den nya arbetsplatsen.

Värdering av ägarbostäder och fastigheter

Om beskattningsvärdet för alla fastigheter i fastighetsbeskattningens förklaringsdel är ringa, sammanlagt högst 10 000 €, fastigheten kan värderas enligt beskattningsvärdet och inga andra utredningar begärs av sökanden. Avrundning görs med tusen euros noggrannhet.

Om fastigheternas beskattningsvärde överstiger 10 000 € kan man vid värderingen använda till exempel skattemyndighetens anvisning om värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen. I skattemyndighetens publikation värderas fastigheterna separat för marken och byggnaden.

Bekanta dig med skattemyndighetens anvisningar om värdering av tillgångar i arvs- och gåvoskatten.

Vid bedömningen av ägarbostäder och fastigheter kan man också ta hjälp av till exempel

 • tjänsten Bostadspriser som upprätthålls av Ara

 • Tabell 13mp i Statistikcentralens kvartalsstatistik över gamla aktiebostäder

Datasekretess för ansökningar och bilagor

Ansökningarna och bilagorna ska vara sekretessbelagda, eftersom de innehåller uppgifter om sökandes ekonomiska ställning, eventuellt också om hälsotillståndet eller andra känsliga uppgifter i anslutningen till personen.

När ärenden sköts per e-post måste man vara särskilt omsorgsfull när det är fråga om sekretessbelagda uppgifter i anslutning till en person. Säker e-post gör det möjligt att förmedla e-postmeddelanden på ett pålitligt sätt både inom en organisation och mellan utomstående personer.

Mer information om dataskydd för personuppgifter finns på dataombudsmannens webbplats.

Förvaring av ansökningar

Ansökningar jämte bilagor samt handlingar med koppling till processen för val av hyresgäst kan bevaras i pappersformat eller elektroniskt format beroende på ansöknings- och datasystemet.

I lagstiftningen om Ara-bostäder finns inga krav på bevarande av hyresavtal. Hyresavtalen kan dock anses vara bokföringens verifikationsmaterial, varvid förvaringstiden för dem är sex år enligt bokföringslagen.

Förvaringstiden för ansökningar

Typ av ansökan eller beslut

Förvaringstid

Ansökningar jämte bilagor av personer som har fått bostäder

3 år från tidpunkten för godkännandet

Ansökningar som inte har lett till att bostad har beviljats (gäller även ansökningar som dragits tillbaka)

3 år efter anhängiggörandet

3 år efter anhängiggörandet
Kan också förvaras som sammandragslistor om jämförelseuppgifter kan hämtas från datasystemet (bostadsbehov, inkomster och förmögenhet).

Kommunens beslut om val av hyresgäst

Enligt kommunförbundets anvisning

Mer om ämnet

Mall för bostadsansökan (blankett ARA 100)

Tjänsten Bostadsprisuppgifter

Tabell 13mp i Statistikcentralens kvartalsstatistik över gamla aktiebostäder

Skatteförvaltningens anvisningar för värdering av tillgångar i arvs- och gåvobeskattningen

Aras bilaga Bankens utredning

Dataombudsmannens byrå

Lagar och förordningar (Finlex)

Miljöministeriets förordning om blankett för ansökan om arava- och räntestödshyresbostäder och bilagor till blanketten (80/2005)

Dataskyddslag (1050/2018)

Bokföringslag (1336/1997) 2 kap. 10 § Arkivering av bokföringsmaterial

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.