Skip to main content

Val av hyresgäster till delägarbostäder

När man väljer boende till en delägarbostad iakttas samma grunder för val av hyresgäster som vid val av hyresgäster till ara-bostäder i övrigt. Sådana sökande som inte uttryckligen vill bli delägare i bostaden behöver dock inte tas i beaktande.

I en delägarbostad köper den boende i början en minoritetsandel av de aktier som berättigar till besittning av bostaden. Besittningen av bostaden grundar sig i början på det hyresavtal som avser bostadslägenhet som görs upp med majoritetsaktieägaren.

Avtalsmässiga delägarbostäder

Med avtalsmässiga delägarbostäder avses här hyresbostäder som beviljats lån och för vilka bostadens hyresvärd har gjort upp både ett hyresavtal och ett så kallat delägaravtal tillsammans med den som besitter bostaden. I avtalet har man bland annat kommit överens om anskaffning av en minoritetsandel av aktierna i bostaden samt om när hyresgästen kan lösa in resten av de aktier som berättigar till besittning av bostaden. Bostäderna ska dock användas som hyresbostäder under minst den tid som fastställs i lagen, om de har beviljats borgens- eller räntestödslån av Ara.

Lagen om delägarbostäder trädde i kraft 15.4.2002. Den tillämpas på delägarbostäder för vilka lån beviljats med stöd av den nya räntestödslagen (604/2001). När bostaden har använts som hyresbostad i minst fem år har den boende rätt att lösa in resten av de aktier som berättigar till besittning av bostaden vid en tidpunkt som avtalas närmare med majoritetsägaren. Köpesumman fastställs på basis av bostadens ursprungliga inköpsvärde.

Lagar (Finlex)

Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder (232/2002)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.