Skip to main content

Påföljder för att bestämmelserna inte iakttagits

Användning i strid med aravabegränsningslagen eller räntestödslagen

Arava-hyresbostäder

Statskontoret kan ålägga en bostadsägare att betala ersättning till staten, om

  • till aravahyresbostaden väljs hyresgäster som inte uppfyller förutsättningarna eller

  • bostädernas användningsändamål ändras utan tillstånd.

Denna ersättning är månatligen en halv procent på det indexjusterade förvärvsvärdet för bostaden under den tid som bostaden har använts i strid med bestämmelserna (6 § aravabegränsningslagen).

Bostäder som stöds med räntestödslån

Användning som strider mot räntestödslagen kan till exempel vara

  • val av boende som inte uppfyller förutsättningarna

  • försäljning av bostäder till andra än godkända köpare

  • ändring av bostäder under användningsbegränsningstiden till exempel till kontor, affärslokal eller ägarbostad.

Statskontoret kan inställa utbetalningen av räntestödet eller återkräva redan utbetalt räntestöd. På räntestöd som återindrivs ska ränta betalas. (Den nya räntestödslagen 604/2001 37 §, den nya lagen om kortvarigt räntestöd 574/2016 27 §.)

Påföljdsavgift

Ara kan påföra bolaget en påföljdsavgift om bolaget har gjort något av följande:

  • handlat i strid med lagen

  • lämnat vilseledande eller felaktiga uppgifter till Ara, Statskontoret eller lånebeviljaren

  • hemlighållit eller vägrat att lämna begärda uppgifter.

(Den nya lagen om kortvarigt räntestöd 574/2016, 25 §.)

Vite

Om samfundet eller långivaren försummar sin uppgift enligt arava- eller räntestödslagen, underlåter att lämna in begärda uppgifter eller annars handlar i strid med arava- eller räntestödslagen, kan Ara eller Statskontoret sätta utsätta en tidsfrist inom vilken uppgiften ska utföras eller förfarandet korrigeras. Ara eller Statskontoret kan förena utförandet av uppgiften eller rättelse av förfarandet med vite (aravabegränsningslagen 1190/1993, 22 §; den nya räntestödslagen 604/2001, 39 §; den nya lagen om kortvarigt räntestöd, 24 c §).

Åtgärder som strider mot likabehandling

Om man i utbudet av bostäder som finansierats med statligt stöd och i valet av hyresgäster handlar i strid med diskrimineringslagen, har den som utsatts för diskriminering rätt till gottgörelse. Gottgörelse kan fås av den myndighet, arbetsgivare, utbildningsanordnare eller tillhandahållare av varor eller tjänster som i strid med lag har diskriminerat hen eller riktat motåtgärder mot hen. Gottgörelse utgör inget hinder för att få ersättning enligt skadeståndslagen eller någon annan lag.

Lagar (Finlex)

Aravabegränsningslag (1190/1993)

Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001)

Lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus (574/2016)

Diskrimineringslag (1325/2014)

Skadeståndslag (412/1974)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.