Skip to main content

Aras efterkalkylsmall

Aras efterkalkylsmall beaktar kraven i bestämmelserna

Vid upprättandet av efterkalkyler tillämpas Aras efterkalkylsmall, som grundar sig på Bokföringsnämndens modell på efterkalkyler för bostadsaktiebolag. I Aras efterkalkylsmall har man beaktat bestämmelsernas krav på vad som ska presenteras i efterkalkylen.

Kalkylen lämpar sig också väl för att presenteras vid boendestämmor när objektets hyresbestämning presenteras för de boende i enlighet med den boendedemokrati som förutsätts i samförvaltningslagen.

Aras efterkalkylsmall kan laddas ner på Aras webbplats.

Samfunden kan om de så önskar också använda en efterkalkylmall som innehåller motsvarande uppgifter. Då måste samfundet avstämma kalkylen mot siffrorna i bokslutet i fråga och spara avstämningskalkylerna som bilaga till efterkalkylen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.