Skip to main content

Aras efterkalkylsmall

Aras efterkalkylsmall beaktar kraven i bestämmelserna

Vid upprättandet av efterkalkyler tillämpas Aras efterkalkylsmall, som grundar sig på Bokföringsnämndens modell på efterkalkyler för bostadsaktiebolag. I Aras efterkalkylsmall har man beaktat bestämmelsernas krav på vad som ska presenteras i efterkalkylen.

Kalkylen lämpar sig också väl för att presenteras vid boendestämmor när objektets hyresbestämning presenteras för de boende i enlighet med den boendedemokrati som förutsätts i samförvaltningslagen.

Samfunden kan om de så önskar också använda en efterkalkylmall som innehåller motsvarande uppgifter. Då måste samfundet avstämma kalkylen mot siffrorna i bokslutet i fråga och spara avstämningskalkylerna som bilaga till efterkalkylen.

Aras efterkalkyl för hyreshussamfund.xlsx

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.