Skip to main content

Behandling av restbeloppet för skötsel och finansiering i särskilda situationer

För ett objekt som omfattas av hyresbestämningsbegränsningen bildas knappt några över- eller underskott i skötsel- och finansieringshyran när objektets hyra fastställs enligt självkostnadsprincipen. Om det dock finns ett över- eller underskott när objektet befrias från begränsningar, objektet överlåts eller objektets primära hyresgäst ändras, ska man vid behandlingen av restbeloppen beakta de boendes intresse. Överskotten härstammar från hyror som de boende betalar, så de ska beaktas genom att sänka hyrorna eller användas för objektets skötsel- och finansieringskostnader.

Behandling av restbeloppet av efterkalkylen för ett objekt som befrias från begränsningar

Ett ara-objekt som befriats från begränsningar kan hållas i hyresverksamhet enligt självkostnadsprincipen fram till utgången av räkenskapsperioden vid tidpunkten för befrielsen. Även efter detta kan ett objekt som befriats från begränsningarna fortsätta att stödja hyresverksamheten enligt självkostnadsprincipen om det uppvisar ett överskott. Då ska situationen beträffande restbeloppet för det objekt som befriats följas upp på årsnivå.

Behandlingen av över- och underskott för ett objekt som befriats från hyresbestämningsbegränsningen beror på om objektet ingick i utjämningsgruppen.

  1. Om objektet inte har hört till utjämningsgruppen, kvarstår de ackumulerade under- eller överskotten på det befriade objektet. I praktiken överförs restbeloppet till restbeloppet för den övriga hyresverksamheten på efterkalkylerna.

  2. Om objektet har varit i en utjämningsgrupp, används objektets ackumulerade under- eller överskott av utjämningsgruppen för hyresverksamhet enligt självkostnadsprincipen.

Intäkterna från ara-objekt som befriats från begränsningar ska räcka till för att täcka objektets kostnader, det vill säga uthyrningsverksamhet som är fri från begränsningar får inte uppvisa underskott. Överskott från den fria hyresverksamheten kan vid behov användas för att stöda ara-beståndet som omfattas av hyresbestämningsbegränsningen.

Behandling av restbelopp för objekt som ska säljas eller överlåtas och som omfattas av begränsningar

Eventuella överskott från hyrorna ska vid överlåtelsen överföras med objektet, eftersom överskotten är medel som de boende i objektet betalar i sina hyror.

Ara rekommenderar att man med objektets överskott gör en extra låneamortering innan objektet överlåts. På så sätt beaktas de medel som tas ut av de boende i den framtida finansieringshyran.

Överföring av över- eller underskott enligt självkostnadsprincipen vid byte av primär hyresgäst

Hyra som fastighetsägaren tar ut

Fastighetsägaren ska beakta det överskott som tas ut i hyrorna vid hyresbestämningen i första hand så att överskotten används för amorteringar på objektets lån. I andra hand kan överskottet beaktas i hyran som tas ut av den nya primära hyresgästen när hyran fastställs årligen enligt självkostnadsprincipen.

Hyra som den primära hyresgästen tar ut

Om objektets primära hyresgäst byts ut, ska det överskott som ackumulerats för den primära hyresgästen i de boendes hyror överföras till fastighetsägaren. Överskottet i fråga har ackumulerats från de hyror som de boende betalat, varvid det enligt självkostnadsprincipen ska beaktas till förmån för hyresgästerna.

Fastighetsägaren har rätt att fakturera överskotten av den primära hyresgästen när hyresförhållandet upphör. Fastighetsägaren kan ta ut överskotten av den primära hyresgästen som en tilläggsdebitering som baserar sig på fakturering.

Hyran som fastställts enligt självkostnadsprincipen är en maximihyra som kan tas ut för lokalerna i fråga. Om den primära hyresgästen har fastställt den hyra som tas ut av hyresgästerna till en lägre nivå än självkostnadshyran, får underskottet inte överföras på fastighetsägaren. Den primära hyresgästen ska själv täcka det ackumulerade underskottet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.