Skip to main content

Efterkalkyl vid uthyrning i andra hand

Skyldigheten att upprätta en efterkalkyl gäller också vid uthyrning i andra hand. Hyresbestämningen ska följa självkostnadsprincipen både i den hyra som ägaren tar ut av hyresgästen i andra hand och i den hyra som hyresgästen i andra hand tar ut av de boende. Med efterkalkylen påvisas tillämpningen av självkostnadsprincipen vid hyresbestämningen.

Med uthyrning i andra hand avses ett hyresförhållande som uppstår när ägaren till objektet hyr ut lokaler till en hyresgäst (primär hyresgäst) som enligt avtal hyr ut lokalerna vidare till en eller flera egna hyresgäster (hyresgäst i andra hand). När man talar om uthyrning i andra hand kan man också använda termerna primära hyresförhållanden och hyresförhållanden i andra hand.

Objektets ägares ansvar

Objektets ägare ansvarar för att bestämmelserna om hyresbestämning iakttas i hela hyreskedjan.

Objektets ägare fastställer hyran som tas ut av hyresgästen i andra hand enligt självkostnadsprincipen och upprättar en efterkalkyl över den hyra som tas ut av hyresgästen i andra hand och de kostnader för hyresverksamheten som täcks med hyran. Med denna efterkalkyl kan ägaren påvisa hur självkostnadsprincipen har förverkligats vid fastställandet av hyran som tas ut av hyresgästen i andra hand.

Ägaren ska också upprätta en efterkalkyl över den hyra som hyresgästen i andra hand tar ut av hyresgästen och de kostnader som täckts med hyran. För detta bör ägaren få de uppgifter som behövs av hyresgästen i andra hand. I hyresavtalet kan man också komma överens om att hyresgästen i andra hand själv gör upp en efterkalkyl och lämnar in den till ägaren.

Om det i hyreskedjan finns flera aktörer som hyr ut ara-lokaler i andra hand och som omfattas av hyresbestämningsbegränsningarna, ska ägaren antingen själv upprätta efterkalkyler utifrån varje aktörs uppgifter eller få tillgång till efterkalkylerna som hyresgästerna har upprättat.

Ansvaret för hyresgästen i andra hand

Hyresgästen i andra hand ska ge objektets ägare uppgifter utifrån vilka ägaren kan upprätta en efterkalkyl över den hyra som tas ut av de boende.

Objektets ägare ska informeras utifrån bokföringsuppgifterna om

  • hyresintäkter som tagits ut av de boende

  • hyreskostnader som betalats till hyresvärden

  • eventuella andra kostnader för hyresverksamheten som täcks med hyra. En sådan kostnad är till exempel en skälig förvaltningskostnad i anslutning till uthyrningen.

I hyresavtalet mellan ägaren och hyresgästen i andra hand kan man också komma överens om att hyresgästen själv upprättar en efterkalkyl för objektets ara-lokaler och lämnar in den till ägaren.

Aras rätt till information

Ara har rätt att vid behov få både objektets ägares och den primära hyresgästens bokföringsrapporter för att bekräfta hyresintäkterna och kostnaderna för objektet.

Mer om ämnet

Hyresbestämning: Uthyrning i andra hand

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.